Menu

Slovenská rádiológia Ročník 1/2011

Princípy MR diagnostiky sclerosis multiplex

(1/2011) | M. Daňová(1), V. Belan(2)
1 MR Prešov s.r.o., Prešov
2 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava

Sclerosis multiplex (SM) je získané, netraumatické, autoimunitné ochorenie, ktorého podstatou je chronický zápal centrálneho nervového systému (CNS), demyelinizácia, axonálne poškodenie, glióza a variabilné stupne remyelinizácie. Napriek tomu, že diagnostika sclerosis multiplex ostáva klinická, magnetická rezonancia (MR) má významné miesto a rastúcu úlohu v jej diagnostike a manažmente.

Detail »

Core-cut biopsia prsníkových lézií a vzťah fyzikálnych vlastnosti vzorky fixovanej vo formalíne k histologickému nálezu

(1/2011) | J. Slobodníková, M. Bôžik
Rádiologická klinika s.r.o., Fakulta zdravotníctva, TnUAD, Trenčín
Rádiologické oddelenie, FN Trenčín

V prospektívnej práci sa zaoberáme predpokladom výsledku konečnej histológie pre karcinóm prsníka na základe správania sa vzorky materiálu z core cut biopsie prsníkových lézií fixované vo formalíne.

Detail »

Galaktokéla u dojčiacej pacientky v atypickej lokalizácii

(1/2011) | G. Pavlendová, M. Bartalosová, M. Ondrkalová
I. rádiologická klinika LFUK a UNB
prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Autorky prezentujú galaktokélu ako diagnostickú jednotku z hľadiska epidemiológie, patofyziológie a klinického obrazu, zameriavajú sa najmä na diagnostické zobrazovacie aj intervenčné metódy a uvádzajú prípad 34 – ročnej pacientky s danou diagnózou.

Detail »

Gestačná trofoblastová choroba – choriokarcinóm – kazuistika

(1/2011) | M. Bôžik
RDG oddelenie Fakultnej nemocnice Trenčín, Legionárska 28, Trenčín 911 67, majobozik@gmail.com

Autor prezentuje prípad 26 ročnej ženy, u ktorej je na základe predošlých vyšetrení indikované CT vyšetrenie mozgu s podozrením na tumor. Až na základe doplnenej anamnézy od manžela, vysokej hodnoty ß-hCG a gynekologickému vyšetreniu bola u pacientky stanovená diagnózy choriokarcinómu s metastatickým postihnutím CNS, obličiek i nadobličiek.

Detail »

Chronická pankreatitída

(1/2011) | A. Vavrečka, J. Bilický
Gastroenterologická klinika LF SZU a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda
prednosta: Doc. MUDr. M. Bátovský, CSc. mim. prof.
I. rádiologická klinika LF Uka UNB sv. Cyrila a Metoda
prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Chronická pankreatitída je kontinuálny zápalový proces, ktorý môže po dlhšom čase viesť k maldigescii, malabsorbcii a diabetickému syndrómu. Identifikácia rizikových (etiologických) faktorov vychádza z klasifikácií TIGAR-O alebo novšie M-ANNHEIM.

Detail »

Nádory pankreasu

(1/2011) | J. Bilický, A. Vavrečka, M. Bartalosova, G. Pavlendová
I. rádiologická klinika LFUK a UNB Bratislava
Gastroenterologická klinika SZU a UNB Bratislava

Rozvoj zobrazovacích metód dovoľuje čím ďalej spoľahlivejšie zobrazenie nádorov pankreasu a tým napomáha skoršej diagnostike a terapii.

Detail »

Magnetická rezonancia v diagnostike ložiskových zmien pečene

(1/2011) | V. Lehotská
II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

Rádiologická zobrazovacia diagnostika sa zameriava v prvom rade na detekciu a tkanivovú charakteristiku ložiskových zmien pečene, a to najmä primárnych a sekundárnych nádorov, pred ich plánovanou chirurgickou liečbou, ako aj na zistenie celkového rozsahu (staging) choroby, na monitorovanie efektu aplikovanej liečby, celkové zhodnotenie stavu žlčových ciest a na cielené vyhľadávanie (skríning) pečeňových novotvarov u rizikových skupín populácie.

Detail »

Diagnostika bolestí dorzálneho členka a päty

(1/2011) | Repovský A., Štofčíková M., Mišľanová M., Karasová S.

Bolesti dorzálneho členka a päty predstavujú klinickú dilemu následkom nešpecifických prejavov rôznych ochorení. Rtg, CT, USG vyšetrenie a predovšetkým MR vyšetrenie môžu priniesť kľúčové nálezy vedúce k presnej diagnóze.

Detail »

Morbus Paget

(1/2011) | Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. Prof.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianská Univerzita A.D. v Trenčíne,
Rádiologická klinika s.r.o., Trenčín

Morbus Paget, Pagetova choroba prsníka je zvláštnym typom karcinómu prsníka s prevalenciou 0,5 – 4,3 % všetkých karcinómov prsníka. Prognóza pri radikálnej liečbe je výborná.

Detail »

CT žalúdka – technika vyšetrenia a spektrum nálezov

(1/2011) | Hako R.(1), Bernasovský I.(1), Haková H.(2)
1 Klinika rádiodiagnostiky a NM, UNLP Rastislavova 43, Košice
2 Oddelenie rádiológie, Komenského 37/A, Košice

Multidetektorové CT (MDCT) vyšetrenie žalúdka v hypotónii využívajúca multiplanárne rekonštrukcie (MPR) je neinvazívna zobrazovacia metóda s výrazným prínosom v diagnostike ochorení žalúdka.

Detail »

Cudzie telesá v GITe - CT nálezy

(1/2011) | M. Kuchár, M. Fabian, J. Moczová, V. Belan
Rádiodiagnostická klinika SZU a UNB, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Corpus alienum, cudzie teleso je objekt mikroskopický alebo makroskopický, zavedený do ľudského organizmu.

Detail »

Cysty žlčových ciest – kazuistika

(1/2011) | M. Števík(1), H. Poláček(1), K. Zeleňák(1), M. Horáková(2)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM, Martin
2 Interná klinika – Gastroenterologická JLF UK a UNM, Martin

Cysty choledochu sú zriedkavé vrodené ochorenia žlčových ciest pre ktoré je charakteristická cystická dilatácia žlčovodov. Zvyčajne sú diagnostikované v skorom detstve, ale prvýkrát môžu byť diagnostikované až u dospelých.

Detail »

Embolizácia ložiskových procesov pečene

(1/2011) | J. Sýkora, K. Zeleňák, H. Poláček
Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin

Embolizáciu ložiskových procesov pečene možno využiť ako terapeutickú metódu pri liečbe benígnych aj malígnych procesov.

Detail »

Echinokokóza v CT obraze

(1/2011) | H. Poláček(1), M. Szilágyiová(2), D. Mištuna(3), K. Zeleňák(1), M. Števík(1)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin
2 Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF a UNM Martin
3 Chirurgická klinika JLF a UNM Martin

Echinokokóza je závažné parazitárne ochorenie, prenášané zo zvierat na ľudí. Vyvolávajú ho dva druhy pásomníc – Echinococcus granulosus – vyskytuje sa na celom svete a v tele človeka vytvára prevažne pomaly rastúcu cystu, najčastejšie v pečeni.

Detail »

Chronická pankreatitída

(1/2011) | A. Vavrečka, J. Bilický
Gastroenterologická klinika LF SZU a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda
prednosta: Doc. MUDr. M. Bátovský, CSc. mim. prof.
I. rádiologická klinika LF Uka UNB sv. Cyrila a Metoda
prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Nádory pankreasu

(1/2011) | J. Bilický, A. Vavrečka, M. Bartalosova, G. Pavlendová
I. rádiologická klinika LFUK a UNB Bratislava
Gastroenterologická klinika SZU a UNB Bratislava

Morbus Paget

(1/2011) | Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. Prof.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianská Univerzita A.D. v Trenčíne,
Rádiologická klinika s.r.o., Trenčín

Cysty žlčových ciest – kazuistika

(1/2011) | M. Števík(1), H. Poláček(1), K. Zeleňák(1), M. Horáková(2)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM, Martin
2 Interná klinika – Gastroenterologická JLF UK a UNM, Martin

Echinokokóza v CT obraze

(1/2011) | H. Poláček(1), M. Szilágyiová(2), D. Mištuna(3), K. Zeleňák(1), M. Števík(1)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin
2 Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF a UNM Martin
3 Chirurgická klinika JLF a UNM Martin
To Top