Menu

Pokyny pre autorov

Úvod.

Časopis Slovenská Rádiológia je recenzované periodikum, registrované v BMS (Bibliographia Medica Slovaca) a v citačnej databáze (CiBaMed), ktoré publikuje pôvodné vedecké práce z oblasti zobrazovacích metód, články pre postgraduálne celoživotné vzdelávanie (continuing medical education, CME), prehľadové články k aktuálnym témam rádiológie a zobrazovacích metod, výsledky klinických štúdií, kazuistiky, zprávy z kongresov a zasadnutí odborných spoločností (SRS). Články môžu byť publikované v slovenčine, češtine alebo v angličtine.

Odpublikované články sú vlastníctvom časopisu. Kópie článkov alebo ich častí, tabuľky, grafy, obrázky môžu byť použité len so súhlasom redakcie a s uvedením zdroja.


Autorstvo.

Každý uvedený autor sa zúčastňuje na práci aktívne. Podmienkou uvedenia autora je podstatné prispenie ku koncepcii a k návrhu, analýze či interpretácii údajov, ku koncipovaniu rukopisu, či k jeho kritickej recenzii pre dôležitý intelektuálny obsah a súhlas každého autora so záverečnou verziou rukopisu.


Odmietnutie zodpovednosti.

Za vyhlásenia a názory uverejnené v článkoch a informáciách zodpovedá autor. Redakcia a nakladateľ nepreberajú nijakú zodpovednosť a záväzky za materiály publikované v časopise.


Všeobecné požiadavky na prípravu rukopisu.

Príspevky určené na publikáciu by mali obsahovať všetky štandardné náležitosti odbornej práce. Rukopisy musia byť spracované v bežnom textovom editore (Word), písmom Times New Roman, Ariel alebo podobným, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, strana veľkosti A4. Píšte na celú šírku riadkov, text na konci riadkov nezarovnávajte, ENTER používajte až na konci odstavcov. Neupravujte text do stĺpcov, text nezalamujte, tabuľky grafy a obrázky umiestnite na záver práce. Dôsledne rozlišujte čísla jeden (1) a nula (0) a písmená el (l) a veľké O. Zátvorky sú vždy okrúhle ( ). Texty prác je potrebné pripravovať stručne a zreteľne. Pri slovesách používať neutrálnu kategóriu času a osobu podávateľa v 1. osobe plurálu alebo vo zvratnopasívnych formách.

Rukopis musí obsahovať nasledujúce časti, z nich každá začína na samostatnom liste:

 • titulná strana

 • súhrn (abstrakt) a klúčové slová v slovenskom jazyku

 • súhrn (abstrakt) a klúčové slová v anglickom jazyku

 • vlastný text publikácie

 • zoznam citovanej literatúry

 • legenda k obrazovej dokumentácii v slovenskom jazyku (obrázky, grafy, tabuľky)

 • legenda k obrazovej dokumentácii v anglickom jazyku (obrázky, grafy, tabuľky)

 • obrazová dokumentácia

 

Titulná strana

Titulná strana základnych typov článkov by mala obsahovať:

 • stručný a jasný názov článku

 • celé krstné meno a priezvisko autorov

 • úradný názov a adresu pracoviska jednotlivých autorov

 • hlavné stanovisko práce - jedna veta zhrňujúca obsah a význam článku v slovenskom a anglickom jazyku

 • meno, tituly, adresu, telefón a email autora pre korešpondenciu

 

Štrukturovaný súhrn (abstrakt) a kľúčové slová

Štrukturovaný súhrn v slovenskom a anglickom jazyku, vždy v rozsahu do 1 strany (do 250 slov) by mal obsahovať:

 • Cieľ

 • Materiál a metódy

 • Výsledky

 • Záver

Kľúčová slová v slovenskom a anglickom jazyku v počte 3-5 v abecednom poradí umiestnite pod textom súhrnu.

 

Text a rozsah publikácie

Odborné vedecké práce člente nasledovne:

 • Úvod

 • Materiály a metódy

 • Výsledky

 • Diskusia

 • Záver

Rozsah rukopisu sa líši od typu článku:

 • Prehľadový článok (Review): maximálny rozsah 20 strán rukopisu, tj. 5000 slov, do 30 citácií

 • Pôvodná vedecká práca (Original Article): maximálny rozsah textu 20 strán, tj. 5000 slov, do 35 citácií

 • Kazuistika (Case Report): maximálny rozsah 10 strán, tj. 2000 slov, do 15 citácií

 • Jubileá významných osobností (pri príležitosti životného jubilea 60, 70, 80, 90 rokov), in memoriam: maximálny rozsah 3 strany + fotografia.

Všetky použité zkratky vysvetlite v závorke pri ich prvom výskyte v texte.

Názvy prístrojov a liečiv musia byť uvádzané v zátvorke uvedeným menom a sídlom výrobcu. Okrem firemného názvu uvádzajte aj generický názov liečiva.

 

Štatistické zpracovanie

Použité štatistické metódy popíšte detailne, aby čitatelia mohli jednoznačne identifikovať spôsob zpracovania výsledkov. Vysvetlite štatistické skratky a značky, ktoré nie sú bežné.

 

Tabuľky

Každú tabuľku napíšte dvojitým riadkovaním ("double space") na zvláštny list. Tabuľky označte arabskými číslicami. Legendu k tabuľkám uvádzajte na samostatnom liste. Vysvetlivky umiestnite pod čiarou a vysvetlite použité skratky.

 

Grafy, obrázky, fotografie

 • Grafy zasielajte v elektronickom formáte MS Excel a očíslujte ich v poradí, ako idú za sebou.

 • Obrazová dokumentácia je prijímaná len v elektronickej podobe v dostatočne vysokom rozlíšení. Obrazová dokumentácia nesmie v žiadnom prípade obsahovať osobné údaje, čísla chorobopisov, čísla vyšetrení a osoby nesmú byť identifikovateľné. Redakcia vyžaduje dokumentáciu na CD ale v elektronickej forme vo formáte JPG, TIF, BMP nebo CDR (Corel Draw). Nevkladajte obrázky a grafy do textu v textovom editore (MS Word)! Každý graf alebo obrázok uložte ako samostatný súbor a pomenujte ho podľa poradového čísla v texte, napr. OBR 1B.JPG. Minimálne rozlíšenie obrázkov je 300 dpi (dots per inch – bodov na palec). Pri obrázkoch vo formáte JPG odporúčame používať bez kompresie ("vysoká kvalita"). Obrazovú dokumentáciu nie je možné prijať vo formáte MS Powerpoint!

 • Mikrofotografie označte zväčšením a uveďte použitú metódu.

 • Legendy ku grafom, obrázkom a tabuľkám musia býť uvedené v slovenskom a zároveň v anglickom jazyku, na zvláštnom liste a s uvedením informácií v takom rozsahu, ktorý umožní porozumieť ilustráciám bez znalosti vlastného textu práce. Skratky používajte len v nevyhnutnej miere.

 • Obrázky, grafy ani tabuľky nevkladajte priamo do textu rukopisu.


Diskusia.

Stanoví význam a signifikantnosť záverov, ale neopakujú sa už detaily z výsledkov. Treba sa obmedziť len na tie závery, ktoré sú jednoznačne dokázané faktami vo vlastnej práci. Tu možno porovnať vlastné nálezy a závery so zisteniami iných. V tejto časti by sa už nemali prezentovať nijaké nové údaje alebo zistenia.

Záver práce má v niekoľkých vetách zhrnúť význam zistení, stanoviť ich prínos, prípadne odporúčania autora pre praktické využitie.


Poďakovanie patrí len osobám alebo inštitúciám, či organizáciám, ktoré podstatne prispeli k práci.


Literatúra.

Citácie sú očíslované chronologicky boldom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uvádzajú sa prví traja autori, v prípade viacerých autorov uvádzame prvých troch a skratku et al. Citácie majú byť prísne spracované podľa nasledujúceho vzoru, nevyhnutné je dodržiavanie interpunkcie. Periodiká treba uvádzať skratkami uvedenými v citačnom indexe Cumulated Index Medicus.


Príklady citácií:

1. WEBB, M.J.: Chirurgia v gynekologickej onkológii včera, dnes a zajtra. Gynekol. prax., 2003, 1(1), 29-34.

2. SHAHEEN, N.J., CROSBY, N.A., BOZYMSKI, E.M., et al.: Is there publication bias in the reporting cancer risk in Barrett?s esophagus? Gastroenterology, 2000, 119, 333-338.

3. KISTNER, R.W.: Gynecology. Principles and Practice. 3rd Ed. Chicago, Year Book Medical Publisher, 1979. 823p.

4. OSBORNE, B.E.: The electrocardiogram of the rat. In: Budden, R., Detweiler, D.K., Zbinden, G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford, Pergamon Press, 1981, 15-27.

5. Rádiologické zobrazovací metody 2000. Zdravotnická statistika, ÚZIS, ČR 2001, 127.

6. http/www.nspnz.sk/neonatal/priority

Redakcia si vyhradzuje právo rozhodovať o publikovaní práce, prípadne robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia alebo podstatnej obsahovej úpravy rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora.


Príspevky posielajte na adresu:

doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.

Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN

Mickiewiczova 13, 81367, Bratislava

e-mail: jana.mistinova@fmed.uniba.sk

 

To Top