Menu

Embolizácia ložiskových procesov pečene

J. Sýkora, K. Zeleňák, H. Poláček
Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin

Embolizáciu ložiskových procesov pečene možno využiť ako terapeutickú metódu pri liečbe benígnych aj malígnych procesov.

Klasickou indikáciou chirurgickej alebo miniinvazívnej terapie benígnych procesov sú symptomatické hemangiómy a terapia spontánne rupturovaných hemangiómov, ktoré môžu byť potencionálne život ohrozujúce. Prioritou je hemodynamická stabilizácia pacienta. Arteriálna embolizácia sa uplatňuje najmä v prípadoch, keď nie je možná chirurgická resekcia napríklad kvôli masívnemu alebo difúznemu charakteru lézie, jej blízkosti k vaskulárnym štruktúram, alebo pacientovým komorbiditám.

Malígne postihnutie pečene s rastom tumoru alebo metastáz v pečeni a deštrukcia pečeňového tkaniva je často priamou príčinou smrti pacienta. Väčšina týchto úmrtí je podmienená pečeňovým zlyhaním a kachexiou, alebo krvácaním do tráviacej trubice na podklade portálnej hypertenzie.

Len radikálny chirurgický výkon môže viesť k vyliečeniu pacientov s pečeňovými metastázami, ale v dobe diagnózy je u 70-80 % chorých už nemožné vykonať resekčný výkon.

U pacientov s malígnym postihnutím pečene je možné využiť radu rádiologických postupov ako rádiofrekvenčnú (laserovú, mikrovlnnú, či termálnu) abláciu, kryoabláciu, perkutánnu aplikáciu etanolu či lokálnu intraarteriálnu chemoterapiu.

Chemoembolizácia sa využíva hlavne pri terapii hepatocelulárneho karcinómu a metastáz kolorektálneho karcinómu, teda predovšetkým výrazne vaskularizovaných pečeňových tumorov s cieľom paliatívnym aj predĺženia života. Využíva sa nielen keď chirurgická resekcia a systémová chemoterapia zlyhajú, ale u niektorých typov tumorov ako je hepatocelulárny karcinóm sa v indikovaných prípadoch stala metódou prvej voľby. Ide o kombináciu dvoch postupov – regionálnej intraarteriálnej chemoterapie a embolizácie tumoru. Dosahuje sa ňou až 40x vyššia koncentrácia cytostatika v tumore ako v okolitom tkanive a vysoká koncentrácia pretrváva niekoľko mesiacov. Cytotoxickú účinnosť cytostatika zvyšuje aj ischémia tumoru podmienená embolizáciou.

Hypervaskularizované ložisko v arteriálnej fáze je optimálny cieľ chemoembolizácie ako klasickej s využitím lipiodolu tak moderných metód s využitím drug eluting beads – embolizačnými časticami s naviazaným cytostatikom.

Pri superselektívnej chemoembolizácii je prežívanie pacientov a recidíva tumoru u malých hepatocelulárnych karcinómov porovnateľná s chirurgickou liečbou či termoabláciou. Dlhodobé výsledky chemoembolizácie s lipiodolom u chirurgicky neriešiteľného hepatocelulárneho karcinómu dosahujú 5 ročné prežívanie až 26 percent a viac. Pri porovnávacích štúdiách s chemoembolizáciou s drug eluting beads je kompletná a objektívna odpoveď na liečbu porovnateľná. Nežiaduce účinky sú v zásade nižšie, selektívnym podaním častíc sa šetrí parenchýmu pečene a výkon je možné mnohonásobne opakovať.

To Top