Menu

Magnetická rezonancia v diagnostike ložiskových zmien pečene

V. Lehotská
II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

Rádiologická zobrazovacia diagnostika sa zameriava v prvom rade na detekciu a tkanivovú charakteristiku ložiskových zmien pečene, a to najmä primárnych a sekundárnych nádorov, pred ich plánovanou chirurgickou liečbou, ako aj na zistenie celkového rozsahu (staging) choroby, na monitorovanie efektu aplikovanej liečby, celkové zhodnotenie stavu žlčových ciest a na cielené vyhľadávanie (skríning) pečeňových novotvarov u rizikových skupín populácie.

Primárne pečeňové nádory často vznikajú v teréne difúznej hepatálnej lézie ako cirhóza, hemochromatóza ako aj v teréne steatotickej prestavby napr. po hepatitíde. Sekundárne tumory pečene sú spravidla následkom metastazovania primárnych malígnych tumorov gastrointestinálneho traktu. Z hľadiska zobrazovacej diagnostiky tumorov pečene, okrem zistenia ich prítomnosti, počtu a morfologickej charakteristiky, je nevyhnutné exaktné určenie segmentálnej a vaskulárnej anatómie, čo je podkladom pre rozhodnutie o spôsobe a rozsahu elektívneho chirurgického výkonu, resp. pre potreby lokálnej chemoterapie. Magnetická rezonancia (MR) sa považuje za nadstavbovú modalitu na cielené doriešenie nejednoznačných MDCT a USG nálezov. Výhodami sú možnosti multiplanárneho ako aj 3D zobrazovania, ako aj využitie špeciálnych sekvencií (napr. s potlačením signálu tuku, zvýraznením signálu vody a využitím chemického posunu pre diferenciáciu pseudolézií od patologických fokálnych zmien). Diagnostickú spoľahlivosť metódy zvyšuje i.v. aplikácia viacerých typov kontrastných látok. Najnovším trendom v diferenciálnej diagnostike ložiskových zmien pečene je využívanie kombinovanej k.l., kyseliny gadoxetovej (Primovist), v molekule ktorej ethoxybenzylová skupina zodpovedá za afinitu k hepatocytom. Metóda poskytuje možnosť posúdenia miery hepatodeštrukcie, čo obzvlášť prispieva pri diferenciálnej diagnostike hepatocelulárneho karcinómu najmä v teréne cirhotickej prestavby. Novším trendom v zobrazovacej diagnostike tumorov pečene je aj funkčné MR vyšetrenie použitím difúzne váženého zobrazovania (Diffusion Weighted Imaging – DWI).

To Top