Menu

Chronická pankreatitída

A. Vavrečka, J. Bilický
Gastroenterologická klinika LF SZU a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda
prednosta: Doc. MUDr. M. Bátovský, CSc. mim. prof.
I. rádiologická klinika LF Uka UNB sv. Cyrila a Metoda
prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Chronická pankreatitída je kontinuálny zápalový proces, ktorý môže po dlhšom čase viesť k maldigescii, malabsorbcii a diabetickému syndrómu. Identifikácia rizikových (etiologických) faktorov vychádza z klasifikácií TIGAR-O alebo novšie M-ANNHEIM. Tieto faktory (enviromentálne a/alebo genetické) vedú k poruche stability digestívnych a lysozomálnych enzýmov v acinárnej bunke, výsledkom čoho je predčasná aktivácia tráviacich enzýmov v pankrease, opakovaná nekroinflamácia a fibróza. Incidencia má stúpajúci trend. Klinicky sa ochorenie manifestuje vo väčšine prípadov bolesťou, prípadne aj nešpecifickými dyspeptickými ťažkosťami. Rozhodujúcu úlohu v diagnostike hrajú zobrazovacie metódy, transabdominálna ultrasonografia, počítačová tomografia, magnetická rezonancia a cholangiopankretikografia a predovšetkým, endoskopická ultrasonografia, ktorá má najvyššiu senzitivitu a špecificitu. Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia je považovaná v súčasnosti za metódu liečebnú, nie diagnostickú. Menší význam sa v súčasnosti prikladá testom funkčným. Liečba je symptomatická väčšinou konzervatívna. Nutná je abstinencia, ľahko stráviteľná, avšak kaloricky bohatá strava s obmedzením tuku. U väčšiny pacientov je potrebná aj liečba analgetikami. Pri nedostatočnom účinku analgetika je potrebné zvážiť liečbu endoskopickú, prípadne chirurgickú. Ak je prítomná vonkajšia sekretorická insuficiencia podávajú sa pankreatické extrakty. Diabetický syndróm vyžaduje aplikáciu inzulínu. Všeobecne platí, že chronická pankreatitída je choroba liečiteľná, ale nevyliečiteľná. Časť pacientov zomiera aj na karcinóm pankreasu.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
chronická pankreatitída, patofyziológia, diagnostika, liečba.

To Top