Menu

Slovenská rádiológia Ročník 1-2/2021

Stresová fraktúra os sacrum

(1-2/2021) | Števík M., Zeleňák K., Sýkora J., Vorčák M., Bacmaňák M.

Stresové fraktúry ossis sacri sú zriedkavou, ale liečiteľnou príčinou bolesti dolnej časti chrbta.

Detail »

Diagnostika inflamatórneho karcinómu

(1-2/2021) | Kubalcová P., Loumová E.

Inflamatórny karcinóm (IBC) predstavuje rýchlo progredujúci proces so zlou prognózou. Klinický obraz zápalových zmien sprevádzajúci toto ochorenie je kľúčový pre jeho diagnostiku. Väčšinou sa nejedná o ohraničený hmatný nádor, no v čase diagnózy sú spravidla už prítomné postihnuté regionálne lymfatické uzliny s lymfedémom, ktorý je spôsobený na podklade nádorovej embolizácie kožných lymfatických ciev.

Detail »

Non-Specific interstitial pneumonia

(1-2/2021) | Kerpel-Fronius A.

Non-specific interstitial pneumonia (NSIP) is a subtype of fibrosing interstitial lung disease. In this article, we discuss clinical, histological and radiological /HRCT / presentation of the disease.

Detail »

Kalcifikovaný embolus ako príčína tranzitórneho ischemického ataku

(1-2/2021) | Kocan D, Poláková Mištinová J.

Kalcifikovaný embolus (CCE) je čoraz častejšie rozpoznávanou príčinou tranzitórnych ischemických atakov (TIA) a ischemických cievnych mozgových príhod (CMP). Najčastejším zdrojom CCE je podľa dostupnej literatúry aortálna stenóza respektíve kalcifikovaný karotický plát. Cieľom článku je prezentovať kalcifikovaný embolus ako príčinu TIA u pacienta po náhrade aortálnej chlopne mechanickou protézou.

Detail »

Difúzne vážené obrazy (DWI) v diagnostike karcinómu prsníka

(1-2/2021) | Vanovčanová L.

DWI patria medzi základné sekvencie protokolu pre multiparametrické MR vyšetrenie prsníkov a dopĺňajú postkontrastnú dynamickú štúdiu. Kľúčovú úlohu zohrávajú v diferenciácii malígnych a benígnych lézií, v odlíšení in situ od invazívnej komponenty tumoru a v hodnotení odpovede na neoadjuvantnú terapiu.

Detail »

Využití zobrazovacích metod v diagnostice axiálních spondyloartritid

(1-2/2021) | Korčáková E., Bubová K., Mírka H.

Cílem našeho přehledového sdělení je shrnout současné poznatky a přístupy k diagnostice axiálních spondyloartritid. Jsou diskutovaná používaná kritéria, jednotlivé zobrazovací metody a jejich přínos a použitelnost s ohledem na mezinárodní koncepci.

Detail »

Srdcová tamponáda ako komplikácia pseudoaneuryzmy ľavej komory pri známej spontánnej disekcii pravej koronárnej artérie

(1-2/2021) | Kocan D., Poláková Mištinová J.

Spontánna disekcia koronárnej artérie (SCAD) je neobvyklá a často poddiagnostikovaná príčina akútneho koronárneho syndrómu (ACS). Cieľom článku je prezentovať zriedkavý prípad SCAD komplikovanej srdcovou tamponádou s ruptúrou steny myokardu ľavej komory. Zároveň chceme poukázať na úlohu výpočtovej tomografie (CT) pri diagnostike náhlych stavov v kardiológii spôsobených práve SCAD.

Detail »

Botryoidný rabdomyosarkóm vagíny

(1-2/2021) | Hrubá T., Novotná K., Spurný M., Poláková Mištinová J.

Rabdomyosarkóm je najčastejším sarkómom mäkkých tkanív u detí a adolescentov do 15 rokov. Vzhľadom na nízky vek postihnutých pacientov predstavuje táto malignita istú výzvu pre manažment pacientov, s dôrazom na zachovanie ich hormonálnych, sexuálnych a reprodukčných funkcií. Rýchle stanovenie správnej diagnózy a rozsahu ochorenia je nevyhnutné pre čo najšetrnejšiu resekciu so zachovaním plodnosti.

Detail »

Aterektómia v revaskularizačnej liečbe periférneho artériového ochorenia

(1-2/2021) | Malík M., Mikula P., Páleník S., Mižičková M., Čelovská D.,Takács R., Javorka V.

Minimálne invazívne odstránenie aterosklerotického plátu patrí už viac ako dve dekády do portfólia endovaskulárnych technológii využívaných v liečbe periférneho artériového ochorenia. V súčasnosti pozorovateľné zvýšenie používania aterektómie pravdepodobne spôsobilo viacero faktorov.

Detail »

Memorandum skríningu karcinómu pľúc na Slovensku

(1-2/2021) | Juskanič D., Lehotská V., Poláková Mištinová J., Beržniec P., Janík M., Laššán Š., Majer I.,
Solovič I., Šimková A.

Vývoj poznatkov o biológii nádorových ochorení dlhodobo smeruje pozornosť odbornej aj laickej verejnosti k stratégiám ich prevencie a ich včasnej detekcii v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrany verejného zdravia. 

Detail »

Transarteriálna embolizácia v manažmente hemoragickej komplikácie paracentézy

(1-2/2021) | Fábianová D., Ďurovka M., Haršány J., Klepanec A.

Paracentéza predstavuje často používaný diagnostický a terapeutický postup u pacientov s refraktérnym ascitom a je vo všeobecnosti sa považuje za bezpečný postup s minimálnym výskytom komplikácií. V kazuistike autori prezentujú zriedkavý prípad pacienta s iatrogénne vzniknutou hemoragickou komplikáciou počas realizácie ultrazvukom navigovanej paracentézy verifikovanou na CT angiografickom yvšetrení s aktívnou extravazáciou z arteria epigastrica inferior do brušnej steny a následným endovaskulárnym ošetrením pomocou transarteriálnej embolizácie.

Detail »
To Top