Menu

Botryoidný rabdomyosarkóm vagíny

Hrubá T., Novotná K., Spurný M., Poláková Mištinová J.

Rabdomyosarkóm je najčastejším sarkómom mäkkých
tkanív u detí a adolescentov do 15 rokov. Vzhľadom na
nízky vek postihnutých pacientov predstavuje táto malignita
istú výzvu pre manažment pacientov, s dôrazom na
zachovanie ich hormonálnych, sexuálnych a reprodukčných
funkcií. Rýchle stanovenie správnej diagnózy a rozsahu
ochorenia je nevyhnutné pre čo najšetrnejšiu resekciu
so zachovaním plodnosti. Medzi zobrazovacie metódy
na stanovenie diagnózy patrí cystografia, ultrasonografia,
počítačová tomografia a magnetická rezonancia. V rámci
diferenciálnej diagnostiky treba myslieť na obrazom podobné
lézie ako tumor žĺtkového vaku a nádorovú cystitídu,
v širšej diferenciálnej diagnostike pri lokalizácii tumoróznej
lézie v malej panve treba vylúčiť aj neuroblastóm,
Burkittov lymfóm a sakrokocygeálny teratóm. Kazuistika
pojednáva o prípade tumoru, ktorý sa vyskytol u 2-ročnej
pacientky vo vagíne. Pacientka bola liečená chirurgickými
zákrokmi s dôrazom na zachovanie plodnosti, adjuvantnou
chemoterapiou a pre opakované recidívy aj brachioterapiou.
Až do posledného sledovania pacientka zostala v remisii
ochorenia a neboli zdokumentované žiadne lokálne
alebo vzdialené metastázy. Cieľom kazuistiky je poukázať
aj na menej obvyklú patológiu v malej panve v detskom
veku, jej diferenciálnu diagnostiku a klinické dôsledky daného
ochorenia.
Kľúčové slová: Rabdomyosarkóm, Botryoidný sarkóm,
vagína, magnetická rezonancia, diferenciálna diagnostika

To Top