Menu

Diagnostika inflamatórneho karcinómu

Kubalcová P., Loumová E.

Inflamatórny karcinóm (IBC) predstavuje rýchlo progredujúci
proces so zlou prognózou. Klinický obraz zápalových
zmien sprevádzajúci toto ochorenie je kľúčový pre jeho
diagnostiku. Väčšinou sa nejedná o ohraničený hmatný
nádor, no v čase diagnózy sú spravidla už prítomné postihnuté
regionálne lymfatické uzliny s lymfedémom, ktorý je
spôsobený na podklade nádorovej embolizácie kožných
lymfatických ciev. Prvým vyšetrením v manažmente IBC,
ktoré sa má vykonať, je mamografia (MMG) doplnená ultrasonografických
vyšetrením (USG). Tieto zobrazovacie
metódy nielenže poskytujú dôkazy podporujúce diagnózu
IBC, ale môžu odhaliť aj primárny tumor a hodnotia lokoregionálne
rozšírenie, respektíve prítomnosť patologických
lymfatických uzlín. Včasná diagnostika zvyšuje medián
prežitia pacientov, pretože je nevyhnutná pre zvolenie
správnej multimodálnej liečby, ktorá prináša zlepšenie
liečebných výsledkov. V tomto článku sú zhrnuté hlavné
znaky ohorenia v zobrazovacích modalitách demonštrované
na kazuistikách z praxe.
Kľúčové slová: inflamatórny karcinóm, mamografia, ultrazvuk

To Top