Menu

Slovenská rádiológia Ročník 1/2018

Životné jubilem MUDr. Rudolf Kadlečík, CSc.

(1/2018) | Lehotská V., Bilický. J.

Narodil sa 24. 1. 1948 v Košiciach do rodiny JUDr. Rudolfa Kadlečíka a Margity, rod. Leššovej. Po 2 mesiacoch sa rodičia presťahovali do Bratislavy, kde absolvoval všetky štúdia od základných až po univerzitné. Promoval na LFUK v roku 1972.

Detail »

Pseudoaneuryzmy renálnych tepien: endovaskulárna terapia

(1/2018) | Javorka V.1, Mižičková M.1, Vincze L.1, Malík M.1, Páleník S.1, Bilický J.1
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava

Úvod: Pseudoaneuryzma (PSA) vzniká porušením celistvosti minimálne jednej vrstvy steny tepny. Krvácanie spôsobené ruptúrou PSA renálnej tepny je potenciálne život ohrozujúci stav. ...

Detail »

Hepatálna pseudoaneuryzma ako raritná komplikácia biopsie pečene

(1/2018) | Šálek M.1, Haršány J.1, Žákovič V.1, Klepanec A.1
1 Fakultná nemcnica Trnava, A. Žarnova 11, 91775, Trnava

V tejto kazuistike prezentujeme prípad 63-ročného pacienta prijatého pre anamnézu febrilít, zimnice, celkovej slabosti a mierneho kašla. Diagnostické CT vyšetrenie potvrdilo abscesovú formáciu v pravom hepatálnom laloku,...

Detail »

Právne aspekty vzťahu klinických údajov a rádiologických vyšetrení

(1/2018) | Lišková Z.1, Sláviková K.1, Liška M.2, Lehotská V.3
1 Radiológia s.r.o., UNB – Petržalka, Antolská 11, Bratislava
2 Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Limbova 5, Bratislava
3 II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

žiadanky na rádiologické vyšetrenie sú základnou formou komunikácie používanou medzi lekármi indikujúcimi pacientov na rádiologické vyšetrenie a rádiológom.. Lekár indikujúci rádiologické vyšetrenie je povinný poskytnúť rádiológovi relevantné údaje o pacientovi, ktorý má vyšetrenie podstúpiť. ...

Detail »

Nekrotizujúca enterokolitída novorodencov z pohľadu rádiológa

(1/2018) | Kundisová A.1, Vaňatka R.1, Poláková Mištinová J.1, Štefunková N.1,
Chovancová D.2, Náglová M.3
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
2 Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
3 Patologická anatómia ÚZDS, Antolská 11, 851 07, Bratislava

Cieľom tejto práce je všeobecne predstaviť nekrotizujúcu enterokolitídu (NEC) ako závažnú patofyziologickú jednotku novorodeneckého obdobia, a tak upriamiť pozornosť, najmä mladých rádiológov, na dôležitosť včasného rozpoznania a rádiologickej diagnostiky tohto ochorenia, čo umožní adekvátny terapeutický postup a lepšiu perspektívu pacientov s minimom neskorších komplikácii.

Detail »

Vaskulitídy veľkých ciev z pohľadu rádiológa

(1/2018) | Malík M.,1 Mižičková M.1, Javorka V.1, Páleník S.1, Mikula P.1, Čelovská D.2, Slyško R.3, Bilický J.1
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB
2 I. interná klinika LFUK a UNB*
3 Oddelenie cievnej chirurgie UNB**

Vďaka rýchlemu technologickému pokroku sa v posledných rokoch stávajú zobrazovacie metódy stále dôležitejšími v diagnostike a sledovaní pacientov s vaskulitídami veľkých ciev.

Detail »

Intrakraniálne aneuryzmy po úraze hlavy

(1/2018) | Liška M.1, Kozák J.1, Lišková Z.2, Harag T.1, Šteňo A.1, Šteňo J.1
1 Neurochirurgická klinika LFUK a UNB, Univerzitná nemocnica Bratislava,
Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 83101 Bratislava, Slovensko
2 Rádiológia s.r.o., CT a MR pracovisko, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 85107 Bratislava, Slovensko

Traumatické aneuryzmy mozgových tepien (TCA) sú zriedkavé a vyskytujú sa len v 3 % všetkých kranio-cerebrálnych (KC) poranení. Vzhľadom k vysokej morbidite a mortalite, hlavne u nediagnostikovaných TCA, si táto nozologická jednotka vyžaduje zvýšenú obozretnosť pri diferenciálne-diagnostických úvahách u pacientov s KC traumou.

Detail »

Nová legislatíva v radiačnej ochrane na Slovensku

(1/2018) | D.1, Nikodémová D.2, Klepanec A.1,3, Poláková Mištinová J.4, Lehotská V.5
1 IFBLR Piešťany, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
2 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
3 Rádiologická klinika FN Trnava
4 Rádiologická klininka LFUK, SZU a UNB Bratislava
5 II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA Bratislava

Lekárske ožiarenie je najväčším zdrojom ožiarenia populácie z umelých zdrojov žiarenia. Radiačná ochrana hrá kľúčovú úlohu pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a pri ochrane zdravia zdravotnických pracovníkov a pacientov.

Detail »

Komplikácia akútnej apendicitídy – kazuistika

(1/2018) | Kundisová A.1, Štefunková N.1, Vaňatka R.1, Lišková Z.2, Poláková Mištinová J.1
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
2 Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava

Jednou z najčastejších príčin náhlej príhody brušnej vyžadujúcej si urgentné chirurgické riešenie je akútna apendicitída. Jej klinický obraz je variabilný a preto vyžaduje využitie viacerých zobrazovacích modalít. ...

Detail »

Diferenciálna diagnostika metastatického postihnutia pľúc

(1/2018) | Verešpejová G.1, Kurčinová S.1, Bilický J.1, Poláková Mištinová J.1, Balogová S.2
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava
2 Klinika nukleárnej medicíny LFUK, SZU a OÚSA

Pľúca sú orgánom, ktorý býva často postihnutý hematogénym alebo lymfatickým metastatickým šírením z rôznych orgánov a jeho incidencia stúpa s vekom. V práci predkladáme najčastejšie charakteristiky jednotlivých typov pľúcnych metastáz a zároveň sa sústredíme na spoločné a odlišné rádiologické charakteristiky jednotlivých typov nádorov v rámci diferenciálnej diagnostiky.

Detail »

Diagnostika komplikácií divertikulitídy hrubého čreva

(1/2018) | Muchová T.
Klinika rádiológie UPJŠ LF a 1. súkromná nemocnica a.s. Košice-Šaca

Divertikulitída je najčastejšou komplikáciou divertikulózy. Hincheyova klasifikácia rozoznáva štyri stupne akútnej divertikulitídy(1).Akútna divertikulitída môže byť nekomplikovaná, alemôžu sa pridružiť aj komplikácie, ako je absces, fistula,obštrukcia, striktúra...

Detail »

Nekrotizujúca enterokolitída novorodencov z pohľadu rádiológa

(1/2018) | Kundisová A.1, Vaňatka R.1, Poláková Mištinová J.1, Štefunková N.1,
Chovancová D.2, Náglová M.3
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
2 Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
3 Patologická anatómia ÚZDS, Antolská 11, 851 07, Bratislava

Vaskulitídy veľkých ciev z pohľadu rádiológa

(1/2018) | Malík M.,1 Mižičková M.1, Javorka V.1, Páleník S.1, Mikula P.1, Čelovská D.2, Slyško R.3, Bilický J.1
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB
2 I. interná klinika LFUK a UNB*
3 Oddelenie cievnej chirurgie UNB**

Intrakraniálne aneuryzmy po úraze hlavy

(1/2018) | Liška M.1, Kozák J.1, Lišková Z.2, Harag T.1, Šteňo A.1, Šteňo J.1
1 Neurochirurgická klinika LFUK a UNB, Univerzitná nemocnica Bratislava,
Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 83101 Bratislava, Slovensko
2 Rádiológia s.r.o., CT a MR pracovisko, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 85107 Bratislava, Slovensko

Nová legislatíva v radiačnej ochrane na Slovensku

(1/2018) | D.1, Nikodémová D.2, Klepanec A.1,3, Poláková Mištinová J.4, Lehotská V.5
1 IFBLR Piešťany, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
2 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
3 Rádiologická klinika FN Trnava
4 Rádiologická klininka LFUK, SZU a UNB Bratislava
5 II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA Bratislava

Komplikácia akútnej apendicitídy – kazuistika

(1/2018) | Kundisová A.1, Štefunková N.1, Vaňatka R.1, Lišková Z.2, Poláková Mištinová J.1
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
2 Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava
To Top