Menu

Nová legislatíva v radiačnej ochrane na Slovensku

D.1, Nikodémová D.2, Klepanec A.1,3, Poláková Mištinová J.4, Lehotská V.5
1 IFBLR Piešťany, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
2 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
3 Rádiologická klinika FN Trnava
4 Rádiologická klininka LFUK, SZU a UNB Bratislava
5 II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA Bratislava

Lekárske ožiarenie je najväčším zdrojom ožiarenia populácie z umelých zdrojov žiarenia. Radiačná ochrana hrá kľúčovú úlohu pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a pri ochrane zdravia zdravotnických pracovníkov a pacientov.

To Top