Menu

Nekrotizujúca enterokolitída novorodencov z pohľadu rádiológa

Kundisová A.1, Vaňatka R.1, Poláková Mištinová J.1, Štefunková N.1,
Chovancová D.2, Náglová M.3
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
2 Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
3 Patologická anatómia ÚZDS, Antolská 11, 851 07, Bratislava

Cieľom tejto práce je všeobecne predstaviť nekrotizujúcu enterokolitídu (NEC) ako závažnú patofyziologickú jednotku novorodeneckého obdobia, a tak upriamiť pozornosť, najmä mladých rádiológov, na dôležitosť včasného rozpoznania a rádiologickej diagnostiky tohto ochorenia, čo umožní adekvátny terapeutický postup a lepšiu perspektívu pacientov s minimom neskorších komplikácii.

To Top