Menu

Slovenská rádiológia Ročník 2/2012

Ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou – indikace a klinické skušenosti

(2/2012) | M. Mechl, V. Válek, A. Šprláková-Puková, Š. Bohatá, J. Foukal
Radiologická klinika LF MU a FN Brno

Sdělení předkládá souhrn současných zkušeností s ultrazvukovým zobrazováním s aplikací kontrastní látky u jednotlivých oblastí a orgánů s doporučením diagnostických algoritmů při zobrazování jednotlivých postižení i diskusí ohledně možného vývoje této nové a slibně se rozvíjející varianty ultrazvukového zobrazování.

Detail »

PET/CT s flourodeoxyglukózou-18F, ako metabolická alternatíva biopsie pri gastrointestinálnom stromálnom tumore?

(2/2012) | S. Balogová(1, 2), D. Viglietti(2), A.M. Tardivel(2), L. Kaliská(3), M. Vereb(4), M. Bartovic(1), D. Cích)1, V. Pročka(1), Ľ. Lukáč(5)
1 Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
2 Klinika nukleárnej medicíny nemocnice Tenon AP-HP & Université Pierre et Marie Curie, Paríž, Francúzsko
3 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice, pracovisko Banská Bystrica, Agel diagnostics s.r.o.
4 Oddelenie nukleárnej medicíny Reimanus s.r.o., Prešov
5 I. Interná klinika LF UK a UNB, Bratislava

Význam PET/CT s fluorodeoxyglukózou-(18F) (FDG) je dobre dokumentovaný pre viaceré klinické situácie mnohých malignít.

Detail »

MR kritéria sclerosis multiplex – McDonald 2010

(2/2012) | M. Daňová(1, 2), E. Klímová (3), Víťazoslav Belan(4)
1 Pro Magnet, s.r.o., magnetická rezonancia Prešov
2 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
3 Klinika neurológie FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
4 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava

Prehľadný článok – podáva prehľad vývoja diagnostických kritérií sclerosis multiplex, so zameraním na najnovšiu 3. revíziu McDonaldových kritérií diagnostiky izolovaného klinického syndrómu s možným prechodom do klinicky potvrdenej sklerózy multiplex.

Detail »

Úloha rádiológie v terapii abscesu prsníka

(2/2012) | E. Kolesárová, M. Bartalosová, G. Pavlendová, M. Ondrkalová
I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka

Úloha rádiológa v algoritme terapie abscesu prsníka spočívala v diagnostike ochorenia, teda v ultrasonografickom (USG) vyšetrení a potvrdení, eventuálne vylúčení prítomnosti abscesu prsníka. V súčasnosti sa okrem samotnej diagnostiky môžeme aktívne podieľať aj na jeho terapii.

Detail »

Fraktúra dnes axis v teréne oslabenom hemangiómom

(2/2012) | K. Cimbáková(1), J. Moczová(1), M. Szabó(2)
1 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava
primár: MUDr. Anton Šoka
2 Klinika úrazovej chirurgie, Nemocnica ak L. Dérera, UNB Bratislava
prednosta: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Prezentujeme kazuistiku pacientky s náhodne diagnostikovanou fraktúrou densu typu III. v teréne oslabenom hemangiómom v CT a MR obraze.

Detail »

Manifestácia systémových ochorení prsníka

(2/2012) | A. Magerčáková, M. Bartalosová, J. Bilický
I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Systémové ochorenia sa manifestujú v prsníku veľmi zriedkavo a v porovnaní s primárnym karcinómom prsníka je im venovaná veľmi nízka pozornosť.

Detail »

Fraktúra okcipitálnych kondylov – prehľad, kazuistika

(2/2012) | M. Malík(1), K. Sláviková(1,2), Z. Bilická(2)
1 I. rádiologická klinika LFUK a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
2 Radiológia s.r.o.

Fraktúra okcipitálnych kondylov (FOK) je závažné a nie zriedkavé poranenie, na ktoré sa často nemyslí a býva prehliadnuté. Presné stanovenie diagnózy je dôležité vzhľadom na možnú dlhodobú morbiditu, závažný neurologický deficit alebo až smrť pacienta.

Detail »

Mucinózny karcinóm – literárny prehľad a kazuistika

(2/2012) | G. Pavlendová, M. Bartalosová, E. Kolesárová, M. Ondrkalová
I. rádiologická klinika LFUK a UNB
prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Autorky prezentujú mucinózny karcinóm prsníka ako diagnostickú jednotku z hľadiska epidemiológie, prognózy, MMG a USG obrazu a uvádzajú prípad 68-ročnej pacientky s danou diagnózou.

Detail »

Anylýza indikácie pacientov so suspektnou pľúcnou embóliou na CTA pľúc

(2/2012) | J. Lackovič(1), V. Šimovičová(2), M. Kuchár(1), V. Belan(1,3)
1 Rádiodiagnostická klinika SZU a UNB
primár: MUDr. Anton Šoka
2 I. klinika geriatrie UNB a LFUK
prednosta: doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
3 v súčasnosti Dr. MAGNET, s.r.o., pracovisko Kramáre

Táto práca je analýzou súboru pacientov vyšetrovaných počítačovou tomografickou angiografiou pľúc (CTA pľúc) na našej klinike pre podozrenie na pľúcnu embóliu. Hodnotili sme, aké boli odosielajúce indikácie klinikov a či boli v súlade s platnými odporúčaniami.

Detail »

Vzdelávanie v oblasti vykonávania kvalitnej medicínskej vedy z pohľadu PhD študenta

(2/2012) | P. Slezák
PhD student at Medical faculty of Comenius University, Bratislava, Slovakia,
the study programme of Normal and Pathological Physiology

Biomedical expertise is necessary but not sufficient for conducting meaningful research. Among students (and not only) there is a feeling of gaps in the education on how to conduct science as an integrated process from hypothesis creation to interpretation and publication of results. This calls for more discussion about philosophical background of scientific evidence, about methodology in biomedical research, and handling of misconduct in the scientific context.

Detail »

PET/CT s flourodeoxyglukózou-18F, ako metabolická alternatíva biopsie pri gastrointestinálnom stromálnom tumore?

(2/2012) | S. Balogová(1, 2), D. Viglietti(2), A.M. Tardivel(2), L. Kaliská(3), M. Vereb(4), M. Bartovic(1), D. Cích)1, V. Pročka(1), Ľ. Lukáč(5)
1 Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
2 Klinika nukleárnej medicíny nemocnice Tenon AP-HP & Université Pierre et Marie Curie, Paríž, Francúzsko
3 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice, pracovisko Banská Bystrica, Agel diagnostics s.r.o.
4 Oddelenie nukleárnej medicíny Reimanus s.r.o., Prešov
5 I. Interná klinika LF UK a UNB, Bratislava

MR kritéria sclerosis multiplex – McDonald 2010

(2/2012) | M. Daňová(1, 2), E. Klímová (3), Víťazoslav Belan(4)
1 Pro Magnet, s.r.o., magnetická rezonancia Prešov
2 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
3 Klinika neurológie FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
4 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava

Fraktúra dnes axis v teréne oslabenom hemangiómom

(2/2012) | K. Cimbáková(1), J. Moczová(1), M. Szabó(2)
1 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava
primár: MUDr. Anton Šoka
2 Klinika úrazovej chirurgie, Nemocnica ak L. Dérera, UNB Bratislava
prednosta: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
To Top