Menu

PET/CT s flourodeoxyglukózou-18F, ako metabolická alternatíva biopsie pri gastrointestinálnom stromálnom tumore?

S. Balogová(1, 2), D. Viglietti(2), A.M. Tardivel(2), L. Kaliská(3), M. Vereb(4), M. Bartovic(1), D. Cích)1, V. Pročka(1), Ľ. Lukáč(5)
1 Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
2 Klinika nukleárnej medicíny nemocnice Tenon AP-HP & Université Pierre et Marie Curie, Paríž, Francúzsko
3 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice, pracovisko Banská Bystrica, Agel diagnostics s.r.o.
4 Oddelenie nukleárnej medicíny Reimanus s.r.o., Prešov
5 I. Interná klinika LF UK a UNB, Bratislava

Význam PET/CT s fluorodeoxyglukózou-(18F) (FDG) je dobre dokumentovaný pre viaceré klinické situácie mnohých malignít.Včasné zhodnotenie terapeutickej odpovede pomocou funkčných zobrazovacích metód poskytujúce významnú prediktívnu a prognostickú informáciu je osobitne zaujímavé. Niektoré protirakovinové látky vykazujú významnú terapeutickú špecifickosť pre niektoré typy malignít a včasné hodnotenie liečby môže slúžiť ako náhrada za histológiu („metabolická biopsia“). Gastrointestinálne stromálne tumory sú FDG avídne mezenchýmové nádory, ktoré vo väčšine prípadov dobre reagujú na liečbu tyrozínkinázovými inhibítormi (imatinib mesylát, sunitinib maleát). PET/CT s FDG môže potenciálne slúžiť ako „metabolická biopsia“ v terapeutickom teste s imatinib mesylátom u pacientov s nádorom evokujúcim GIST. Článok ilustruje potenciálne miesto „metabolickej biopsie“ v rutinnom manažmente pacientov s abdominálnou masou imponujúcou ako GIST.

To Top