Menu

Anylýza indikácie pacientov so suspektnou pľúcnou embóliou na CTA pľúc

J. Lackovič(1), V. Šimovičová(2), M. Kuchár(1), V. Belan(1,3)
1 Rádiodiagnostická klinika SZU a UNB
primár: MUDr. Anton Šoka
2 I. klinika geriatrie UNB a LFUK
prednosta: doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
3 v súčasnosti Dr. MAGNET, s.r.o., pracovisko Kramáre

Táto práca je analýzou súboru pacientov vyšetrovaných počítačovou tomografickou angiografiou pľúc (CTA pľúc) na našej klinike pre podozrenie na pľúcnu embóliu. Hodnotili sme, aké boli odosielajúce indikácie klinikov a či boli v súlade s platnými odporúčaniami. Zistili sme, že v našom súbore bolo 11 pacientov (22%), ktorí podľa nich neboli indikovaní. Avšak zaznamenali sme jeden prípad pozitívnej CTA pľúc u neindikovanej pacientky.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
pľúcna embólia, CTA pľúc, odporúčania.

To Top