Menu

Slovenská rádiológia Ročník 2/2009

Současná klasifikace akutní pankreatitidy a její význam pro radiologii – přehledné sdělení

(2/2009) | V. Válek, Z. Kala(1), J. Lata(2)
Radiologická klinika, FNB a LF MU v Brně
1 Chirurgická klinika, FNB a LF MU v Brně
2 Interní gastroenterologicko-hepatologická klinika, FNB a LF MU v Brně

Diagnostika a léčba akutní pankreatitidy je komplexní týmový mezioborový problém. Bez znalostí klasifikace a aktuálního názoru dalších odborníků na tuto chorobu nemůže být radiolog adekvátním partnerem v tomto týmu.

Detail »

Metódy postkatetrizačnej hemostázy pri periférnych vaskulárnych intervenciách

(2/2009) | A. Klepanec, I. Vulev, M. Vozár, T. Balázs, Ľ. Stanová
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Pokroky vo vaskulárnej intervenčnej rádiológii, ako napr. používanie stentgraftov, viedli k nutnosti prolongovanej kompresie po diagnostických alebo terapeutických intervenciách s rapídnym zvyšovaním postkatetrizačných komplikácií, dyskomfortu pacienta a predĺženiu celkovej dĺžky liečby.

Detail »

Ureterálna inkontinencia u dieťaťa – kazuistika

(2/2009) | R. Vaňatka(1,2), I. Klačanská(3), E. Fulajtárová(1), K. Javorka(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 Neštátna nefrologická ambulancia pre deti a dorast, Antolská 11, Bratislava
4 Urologická klinika, Martinská fakultná nemocnica, prednosta: Prof. MUDr. J. Kliment, CSc.

Kazuistika popisuje prípad dieťaťa sledovaného nefrológom pre nález asymptomatickej bakteriúrie. Pri USG vyšetrení bol opakovane pozorovaný nález dilatácie kaudálnej časti pravého močovodu.

Detail »

Virchow-Robinove perivaskulárne priestory

(2/2009) | J. Mištinová
I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
prednosta: prof. MUDr. J. Bilický, CSc.

Virchow-Robinove priestory sú drobné invaginácie subarachnoidálneho priestoru, tvorené predĺžením pia mater, obklopujúce cievy vstupujúce do mozgu. CT, ale najmä MR nám umožňuje zobraziť tieto priestory, nachádzajúce sa vo svojich typických lokalizáciách.

Detail »

Fetálne MR – chlopňa zadnej uretry

(2/2009) | R. Vaňatka(1,2), Z. Nižňanská(3), B. Geryk(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A.Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. M. Borovský, PhD.
4 CT a MR-pracovisko, Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava

Kazuistika popisuje prípad dieťaťa bez anamnestických pozoruhodností vo veku 31. gestačných týždňov, u ktorého bola zistená obojstranná hydroureteronefróza, ascites a hydrokéla.

Detail »

Klinická aplikácia in vivo 1H-MRS

(2/2009) | M. Števík(1), H. Poláček(1), Š. Sivák(2), M. Bittšanský(3), K. Zeleňák(1), E. Kurča(2)
1 Rádiologická klinika JLF UK a MFN, Martin
2 Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
3 Ústav lekárskej biochémie JLF UK

Magnetická rezonančná spektroskopia (MRS) je dnes prístupná na väčšine MR prístrojoch a môže tak byť zaradená ku klinickým zobrazovacím vyšetreniam. MRS je veľmi nápomocná pre patofyziologický výskum, napríklad pre epilepsiu a schizofréniu.

Detail »

Hydrometrocolpos – kazuistika

(2/2009) | R. Vaňatka(1,2), M. Kremeňová(2), Z. Nižňanská(3), J. Bilický(1)
1 I.rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. M. Borovský, PhD.

Kazuistika popisuje prípad dievčaťa, ktoré vo veku 12 rokov bolo pre dlhotrvajúce bolesti prijaté na komplexné vyšetrenie. Nález bol hodnotený ako hydrometrocolpos v.s. pri hymen imperforatus a odporučené bolo gynekologické vyšetrenie, ktoré potvrdilo nami suponovanú diagnózu.

Detail »

Znalosť základných štatistických pojmov a postupov ako nutná podmienka pre vykonávanie lekárskej praxe podľa najlepších dôkazov z výskumu

(2/2009) | P. Slezák(1), I. Waczulíková(2)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Proces klinického rozhodovania bol dlhé roky založený na autorite a skúsenostiach lekára. Dnes sa stáva požiadavkou na lekárov, sestry, lekárnikov, aby v praxi spájali individuálnu klinickú skúsenosť s najlepšími dostupnými externými dôkazmi z výskumu tak, aby zdravotnícka starostlivosť bola účinná, bezpečná a presná.

Detail »

Funkcionálna magnetická rezonancia (fMRI) – prehľadný článok

(2/2009) | R. Vaňatka(1,2), M. Chalányi(3), B. Geryk(3), A. Šteňo(4), J. Šteňo(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 CT a MR-pracovisko, Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava
4 Neurochirurgická klinika LF UK, SZU a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Šteňo, CSc.

Práca sa zaoberá špecifickou oblasťou využitia zobrazovacích diagnostických metód pri štúdiu aktivačných procesov v mozgu – metódou funkcionálneho zobrazovania mozgu na podklade magnetickej rezonancie (angl. functional magnetic resonance imaging, fMRI).

Detail »

Štatistické vyhodnotenie prínosu postgraduálneho kurzu v rádiológii

(2/2009) | P. Slezák(1), I. Waczulíková(2), P. Lesný(3), J. Bilický(3)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
3 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Cieľom článku je štatisticky zhodnotiť prínos postgraduálneho kurzu LF a SRS určeného pre mladých rádiológov, ktorí študujú špecializačný študijný program pre špecializačný odbor rádiológia (sú v príprave pred atestáciou z rádiológie) a ktorý sa uskutočnil 5.- 8.11. 2009 v Kongresovom centre SAV Smolenice.

Detail »

Budú sa dejiny opakovať – J. Sipos

(2/2009) | prof. Bilický, šefredaktor

Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 2002 Daniel Kahneman vo svojom diele cituje rodáka z Nových Zámkov J. Siposa a jeho tzv. „Siposov integrál“. O tomto a aj o všeličom inom sme sa pozhovárali priamo s docentom Siposom.

Detail »

Ureterálna inkontinencia u dieťaťa – kazuistika

(2/2009) | R. Vaňatka(1,2), I. Klačanská(3), E. Fulajtárová(1), K. Javorka(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 Neštátna nefrologická ambulancia pre deti a dorast, Antolská 11, Bratislava
4 Urologická klinika, Martinská fakultná nemocnica, prednosta: Prof. MUDr. J. Kliment, CSc.

Fetálne MR – chlopňa zadnej uretry

(2/2009) | R. Vaňatka(1,2), Z. Nižňanská(3), B. Geryk(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A.Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. M. Borovský, PhD.
4 CT a MR-pracovisko, Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava

Klinická aplikácia in vivo 1H-MRS

(2/2009) | M. Števík(1), H. Poláček(1), Š. Sivák(2), M. Bittšanský(3), K. Zeleňák(1), E. Kurča(2)
1 Rádiologická klinika JLF UK a MFN, Martin
2 Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
3 Ústav lekárskej biochémie JLF UK

Hydrometrocolpos – kazuistika

(2/2009) | R. Vaňatka(1,2), M. Kremeňová(2), Z. Nižňanská(3), J. Bilický(1)
1 I.rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. M. Borovský, PhD.

Funkcionálna magnetická rezonancia (fMRI) – prehľadný článok

(2/2009) | R. Vaňatka(1,2), M. Chalányi(3), B. Geryk(3), A. Šteňo(4), J. Šteňo(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 CT a MR-pracovisko, Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava
4 Neurochirurgická klinika LF UK, SZU a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Šteňo, CSc.

Štatistické vyhodnotenie prínosu postgraduálneho kurzu v rádiológii

(2/2009) | P. Slezák(1), I. Waczulíková(2), P. Lesný(3), J. Bilický(3)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
3 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
To Top