Menu

Ureterálna inkontinencia u dieťaťa – kazuistika

R. Vaňatka(1,2), I. Klačanská(3), E. Fulajtárová(1), K. Javorka(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 Neštátna nefrologická ambulancia pre deti a dorast, Antolská 11, Bratislava
4 Urologická klinika, Martinská fakultná nemocnica, prednosta: Prof. MUDr. J. Kliment, CSc.

Kazuistika popisuje prípad dieťaťa sledovaného nefrológom pre nález asymptomatickej bakteriúrie. Pri USG vyšetrení bol opakovane pozorovaný nález dilatácie kaudálnej časti pravého močovodu. Urografia nepotvrdila dilatáciu pravého ureteru, no zobrazila zdvojenie dutého systému nielen vľavo, ale aj vpravo, a to s nezvyčajne drobným kraniálnym segmentom. Od obdobia, kedy sa dieťa naučilo vôľovo kontrolovať mikciu, však bol pozorovaný trvalý odtoku malého množstva moču z uretry bez možnosti jeho vôľovej kontroly a so zvyšujúcim sa vekom dieťaťa sa postupne zvýrazňovala subjektívne vnímaná závažnosť tohto nálezu.

To Top