Menu

Fetálne MR – chlopňa zadnej uretry

R. Vaňatka(1,2), Z. Nižňanská(3), B. Geryk(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A.Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. M. Borovský, PhD.
4 CT a MR-pracovisko, Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava

Kazuistika popisuje prípad dieťaťa bez anamnestických pozoruhodností vo veku 31. gestačných týždňov, u ktorého bola zistená obojstranná hydroureteronefróza, ascites a hydrokéla. Cystoskopickým vyšetrením bola potvrdená diagnóza chlopne zadnej uretry a realizovaná jej ablácia.

To Top