Menu

Funkcionálna magnetická rezonancia (fMRI) – prehľadný článok

R. Vaňatka(1,2), M. Chalányi(3), B. Geryk(3), A. Šteňo(4), J. Šteňo(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 CT a MR-pracovisko, Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava
4 Neurochirurgická klinika LF UK, SZU a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Šteňo, CSc.

Práca sa zaoberá špecifickou oblasťou využitia zobrazovacích diagnostických metód pri štúdiu aktivačných procesov v mozgu – metódou funkcionálneho zobrazovania mozgu na podklade magnetickej rezonancie (angl. functional magnetic resonance imaging, fMRI). Článok prestavuje súhrn základných poznatkov z oblasti funkcionálneho MRI, upozorňuje na výhody a obmedzenia tejto metódy, na súčasné možnosti aj budúce perspektívy jej využitia v klinickej praxi a experimentálnom výskume a poukazuje na prínos tejto metódy pre hlbšie porozumenie fungovaniu ľudského mozgu.

To Top