Menu

Hydrometrocolpos – kazuistika

R. Vaňatka(1,2), M. Kremeňová(2), Z. Nižňanská(3), J. Bilický(1)
1 I.rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. M. Borovský, PhD.

Kazuistika popisuje prípad dievčaťa s perinatálnou anamnézou bez pozoruhodností, vo veku 11 rokov sa u nej objavili bolesti brucha, spočiatku pod obrazom gastroenteritídy, neskôr pretrvávali intermitentné bolesti obojstranne v hypogastriu, bez dyzúrie. Vo veku 12 rokov bola pre tieto bolesti prijatá na komplexné vyšetrenie. Retrovezikálne bola pozorovaná tekutinou distendovaná vagína prakticky v celom jej zobraziteľnom rozsahu, s priemerom na priečnom priereze cca 6 cm. Nález bol hodnotený ako hydrometrocolpos v.s. pri hymen imperforatus a odporučené bolo gynekologické vyšetrenie. Gynekologické vyšetrenie potvrdilo nami suponovanú diagnózu a následne bola v celkovej anestézii realizovaná discízia hymenu.

To Top