Menu

Slovenská rádiológia Ročník 1-2/2022

Pseudoaneuryzma ľavej komory

(1-2/2022) | Hazlinger M., Berecová Z., Poláková Mištinová J.

Ruptúra steny ľavej komory je vzácnou ale život ohrozujúcou komplikáciou akútneho infarktu myokardu. V niektorých prípadoch vznikne pseudoaneuryzma ľavej komory (PSAĽK) s vysokým rizikom ruptúry z dôvodu možného rýchleho zväčšovania. Klinická prezentácia PSAĽK môže byť s nešpecifickými príznakmi, ktoré vedú k oddialeniu diagnózy.

Detail »

CT klasifikácia akútnej divertikulitídy ľavostranného hrubého čreva – porovnanie WSES a modifikovanej Hinchey klasifikácie

(1-2/2022) | Hančinská P., Hazlinger M., Berecová Z.

V štúdii sme porovnali klasifikačné systémy pre počítačovú tomografiu na určenie štádia akútnej divertikulitídy: World Society of Emergency Surgery (WSES) klasifikáciu a modifikovanú Hinchey klasifikáciu s ohľadom na ich možnosti predikovania intervenčnej a chirurgickej liečby a hospitalizácie.

Detail »

Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri deficite vitamínu B12– kazuistiky

(1-2/2022) | Spurný M., Žilinčan M., Hrubá T., Poláková Mištinová J.

Deficit vitamínu B12 spôsobuje rôzne hematologické, psychiatrické aj neurologické symptómy. Neuropsychiatrické prejavy často predchádzajú hematologické. Patrí k nim myelopatia, neuropatia, porucha kongitívnych funkcií a zriedkavo u dospelých aj atrofia optického nervu. Manifestácia v oblasti miechy sa označuje ako subakútna kombinovaná degenerácia (subacute combined degeneration; SCD), v minulosti známa ako funikulárna myelóza a je charakterizovaná symetrickými parestéziami, slabosťou končatín, poruchou rovnováhy a spastickou paraparézou až kvadruparézou. Subakútna kombinovaná degenerácia primárne postihuje dorzálne a laterálne povrazce miechy. Na rozdiel od iných myleopatií je SCD liečiteľná a potenciálne reverzibilná. V našej práci prezentujeme zmeny krčnej miechy u pacientov s SCD pri vyšetrení na magnetickej rezonancii (MR).

Detail »

Atlanto-okcipitálne disociačné poranenie

(1-2/2022) | Hrubá T., Opravil Z., Novotná K., Spurný M., Poláková Mištinová J.

Atlanto-okcipitálne disociačné poranenie (AOD) je vysoko nestabilné cerviko-kraniálne poranenie, ktoré je výsledkom vysoko-energetickej traumy. Vývoj urgentnej medicíny viedol k tomu, že sa v podmienkach akútnej starostlivosti čoraz častejšie stretávame s touto diagnózou, napriek tomu, že je stále spojená s významnou morbiditou a mortalitou. Dôležitú úlohu v skorej identifikácii zohrávajú zobrazovacie metódy - röntgenová snímka, počítačová tomografia prípadne magnetická rezonancia.

Detail »

Náhodné prehltnutie lítiovej batérie v detskom veku a jeho komplikácie

(1-2/2022) | Macaláková Z., Tesařová P., Hrubá T., Novotná K.

Neúmyselné prehltnutie cudzieho telesa je v prípade detí do veku 4 rokov pomerne častou príčinou návštevy detského urgentu. Prehltnutie lítiovej batérie je považované za život ohrozujúci stav vyžadujúci okamžitú prvú pomoc, v opačnom prípade môžeme čeliť vážnym komplikáciám a trvalým, niekedy až letálnym následkom.

Detail »

Anaplastický veľkobunkový lymfóm spojený s prsníkovým implantátom

(1-2/2022) | Kriššáková S.

Cieľom článku je poskytnúť stručnú informáciu o zriedkavej forme T-bunkového lymfómu, ktorého vznik súvisí s vonkajšou štruktúrou niektorých prsníkových implantátov: anaplastický veľkobunkový lymfóm spojený s prsníkovým implantátom (BIA-ALCL). Ochorenie je vo WHO klasifikácii od roku 2016. Väčšinou má indolentný priebeh. 83 % pacientiek je v čase stanovenia diagnózy v prvom klinickom štádiu. Najčastejšie sa prejavuje efúziou okolo implantátu, menej často solídnou tumoróznou masou, zriedkavejšie ich kombináciou. Lymfadenopatia je prítomná v 23 %, B symptómy v 9 %. Diagnostika ochorenia je postavená na klinickom vyšetrení, sonografii prsníkov a axíl, MR prsníkov, PET CT vyšetrení s 18FDG, cytológii efúzie a histológii tumoru s imunofenotypizáciou. Primárna liečba je totálna kapsulektómia, pri pokročilejších ochorenia chemoterapia. 5-ročné celkové prežitie je v prvom klinickom štádiu 100 %.

Detail »

Získaná arterio-venózna fistula

(1-2/2022) | Kružliak A., Hrubá T., Opravil Z., Novotná K., Žilinčan M.

Získaná arterio-venózna fistula ( AV fistula) je zriedkavou diagnózou, ktorú treba mať na mysli pri diferenciálnej diagnostike hmatnej rezistencie v inguine alebo v dutine brušnej. Pri klinickom vyšetrení má veľa krát kľúčový význam detailná a dôsledná anamnéza.

Detail »

Perkutánna cholangioskopia s využitím SpyGlass™Discover systému priamej vizualizácie pri intervenčných výkonoch na žlčových cestách

(1-2/2022) | Opravil Z., Žilinčan M., Hrubá T., Hoferica M., Haršány J., Martínek J., Baláž J., Strachan J., Okapec S., Rajec J., Husťák R., Klepanec A.

Cholelitiáza, striktúry a iné patologické stavy žlčových ciest môžu predstavovať štandardnou retrográdnou endoskopickou cestou neriešiteľný problém u pacientov s pooperačne či inak zmenenými anatomickými pomermi v oblasti horného GITu alebo na žlčových cestách. Novou alternatívnou metódou v menežmente takýchto komplikovaných prípadov je použitie cholangioskopického Spy- Glass™ Discover systému v kombinácii s perkutánnym prístupom do žlčových ciest. Naše prvé skúsenosti s jeho využitím dokumentujeme na kazuistikách z dvoch pracovísk (FN Trnava a FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica).

Detail »
To Top