Menu

Anaplastický veľkobunkový lymfóm spojený s prsníkovým implantátom

Kriššáková S.

Cieľom článku je poskytnúť stručnú informáciu o zriedkavej
forme T-bunkového lymfómu, ktorého vznik súvisí
s vonkajšou štruktúrou niektorých prsníkových implantátov:
anaplastický veľkobunkový lymfóm spojený s prsníkovým
implantátom (BIA-ALCL). Ochorenie je vo WHO
klasifikácii od roku 2016. Väčšinou má indolentný priebeh.
83 % pacientiek je v čase stanovenia diagnózy v prvom klinickom
štádiu. Najčastejšie sa prejavuje efúziou okolo implantátu,
menej často solídnou tumoróznou masou, zriedkavejšie
ich kombináciou. Lymfadenopatia je prítomná
v 23 %, B symptómy v 9 %. Diagnostika ochorenia je postavená
na klinickom vyšetrení, sonografii prsníkov a axíl,
MR prsníkov, PET CT vyšetrení s 18FDG, cytológii efúzie
a histológii tumoru s imunofenotypizáciou. Primárna liečba
je totálna kapsulektómia, pri pokročilejších ochorenia
chemoterapia. 5-ročné celkové prežitie je v prvom klinickom
štádiu 100 %.
Kľúčové slová: anaplastický veľkobunkový lymfóm asociovaný
s prsníkovým implantátom, prsníkový implantát,
efúzia

To Top