Menu

Náhodné prehltnutie lítiovej batérie v detskom veku a jeho komplikácie

Macaláková Z., Tesařová P., Hrubá T., Novotná K.

Neúmyselné prehltnutie cudzieho telesa je v prípade detí
do veku 4 rokov pomerne častou príčinou návštevy detského
urgentu. Prehltnutie lítiovej batérie je považované
za život ohrozujúci stav vyžadujúci okamžitú prvú pomoc,
v opačnom prípade môžeme čeliť vážnym komplikáciám
a trvalým, niekedy až letálnym následkom.
Majorita požitých cudzích predmetov poväčšine prejde
tráviacim traktom dieťaťa spontánne bez väčších komplikácii,
inokedy si predmet žiada endoskopickú alebo
chirurgickú extrakciu. V prvých hodinách nemusí dieťa
vykazovať žiadne príznaky, avšak k zakliesneniu v ezofágu
a poškodeniu sliznice dochádza rýchlo a pri vzniku
symptómov už býva neskoro.
Cieľom článku je prezentovať prípad pacientky, ktorá
bola preložená do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej
Bystrici (DFNsP BB) po náhodnom prehltnutí lítiovej gombíkovej
batérie. Vzhľadom na viaceré faktory, ku ktorým
prispela oneskorená hospitalizácia a diagnostika na pôvodnom
pracovisku, došlo u pacientky k vzniku závažných
komplikácií vrátane fistulácie do steny aorty a krvácania.
Kľúčové slová: lítiová gombíková batéria, prehltnutie cudzieho
telesa, pediatria, komplikácie

To Top