Menu

Slovenská rádiológia Ročník 2/2008

HRCT diagnostika intersticiálnych pľúcnych chorôb

(2/2008) | Moczová, J.(1), Kostolanská, K.(2), Plutinský, J.(3), Srbecký, M.(1), Belan, V.(1)
1 Rádiodiagnostická klinika , Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h. doc.
2 Klinika pracovného lekárstva, Nemocnica akad. L.Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.
3 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Vedúci lekár: doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.

Korelácia HRCT kvantitatívnej histogramovej analýzy pľúc (HRCT/QCT) s BAL prietokovou cytometriou (BAL/PC), funkčným vyšetrením pľúc (FVP) a histologickou verifikáciou nálezov pri stanovení diagnóz sarkoidózy, exogénnej alergickej alveolitídy a pľúcnych fibróz. Zhodnotenie prínosu HRCT/QCT metódy pľúc v algoritme vyšetrovacích metód pri diagnostike intersticiálnych pľúcnych chorôb.

Detail »

Význam CT v diferenciálnej diagnostike nadobličkových útvarov – prehľadná práca

(2/2008) | Fabian, M., Moczová, J., Gindlová, P., Belan, V.
Rádiodiagnostická klinika, nemocnica akad L. Dérera
FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h.doc.

Nadobličkové útvary bývajú častým nálezom pri CT vyšetrení brucha, často sú náhodným nálezom a označujú sa ako incidentalómy. V práci je prehľad diferenciálne diagnostických možností CT vyšetrenia u jednotlivých nadobličkových útvarov.

Detail »

Aortomezenteriálna kompresia – kazuistika

(2/2008) | Oroszová, E., Stanislayová, M., Lokša, J., Šimko, M., Barla J.
Rádiologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Primár: MUDr. Miloslav Šimko

Autori popisujú kazuistiku s príznakmi vysokého ileózneho stavu, ktorého príčinou bola kompresia horizontálnej časti duodena hornou mezenterickou artériou, tzv. syndróm arteria mesenterica superior (SAMS).

Detail »

CT fluoroskopia – technika, efektivita a bezpečnosť

(2/2008) | Berecová, Z., Lehotská, V., Lakomá, P.
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

CT fluoroskopia reprezentuje veľmi dôležitý technický pokrok v intervenčnej rádiológii. Predmetom tohto odborného príspevku je determinovať výhody a optimálne používanie CT fluoroskopie.

Detail »

Využitie magnetickej susceptibility v magnetickej rezonancii

(2/2008) | Mištinová, J.(1), Fabčin, J.(2)
1 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc
2 ÚVN Ružomberok
Primár: MUDr. Jaroslav Fabčin

Autori vo svojej práci sumarizujú hlavné výhody sekvencie SWI, ktorá umožňuje rozlíšenie medzi oxyhemoglobínom a deoxyhemoglobínom v cievnom riečisku.

Detail »

Význam MR v diagnostike hepatálneho abscesu – kazuistika

(2/2008) | Révayová, M.(1), Baláž, M.(1), Bisták, L.(1), Belan, V.(2)
1 MR pracovisko Medican, so sídlom vo FN Trnava
2 Rádiodiagnostická klinika , Nemocnica akademika L. Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h.doc.

Práca prezentuje prípad 76-ročného pacienta s horúčkou a bolesťami brucha pod pravým rebrovým oblúkom. MR vyšetrením aj s použitím difúziou vážených obrazov a ADC mapy bol diagnostikovaný absces heparu. Cieľom práce je poukázať na význam MR vyšetrenia s použitím difúziou vážených obrazov v diferenciálnej diagnostike ložiskových lézií heparu.

Detail »

Stanovisko Fleischnerovej spoločnosti: Manažment pri podozrení na pľúcnu embóliu v ére CT angiografie

(2/2008) | Preklad skrátenej verzie článku: „Remy Jardin M., M. Pistolesi,
L. R. Goodman a kol.: Managment of Suspected Acute Pulmonary Embolism in the Era of CT Angiography: Statement
from Fleischner Society.“
Publikované v : „Radiology 2007; roč. 245, č. 2 , s. 315 – 329“
Spracoval: Dr. A. Repovský, PhD.

Od zavedenia viacvrstvového CT (MSCT) s vysokým priestorovým rozlíšením sa CTA stala metódou voľby pre zobrazovanie pulmonálnych ciev, ak je v rutinnej klinickej praxi podozrenie na PE.

Detail »

HRCT diagnostika intersticiálnych pľúcnych chorôb

(2/2008) | Moczová, J.(1), Kostolanská, K.(2), Plutinský, J.(3), Srbecký, M.(1), Belan, V.(1)
1 Rádiodiagnostická klinika , Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h. doc.
2 Klinika pracovného lekárstva, Nemocnica akad. L.Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.
3 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Vedúci lekár: doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.

Význam MR v diagnostike hepatálneho abscesu – kazuistika

(2/2008) | Révayová, M.(1), Baláž, M.(1), Bisták, L.(1), Belan, V.(2)
1 MR pracovisko Medican, so sídlom vo FN Trnava
2 Rádiodiagnostická klinika , Nemocnica akademika L. Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h.doc.
To Top