Menu

HRCT diagnostika intersticiálnych pľúcnych chorôb

Moczová, J.(1), Kostolanská, K.(2), Plutinský, J.(3), Srbecký, M.(1), Belan, V.(1)
1 Rádiodiagnostická klinika , Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h. doc.
2 Klinika pracovného lekárstva, Nemocnica akad. L.Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.
3 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Vedúci lekár: doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.

Intersticiálne pľúcne choroby – IPCH predstavujú nehomogénnu skupinu difúznych pľúcnych procesov, ktoré charakterizuje poškodenie alveolov, alveolárnych vývodov, bronchiolov, pľúcnych kapilár a pľúcneho interstícia (Homolka a Votava 1999). Napriek intenzívnemu výskumu a pokroku v objasňovaní etiopatogenézy týchto procesov za posledné desaťročia, príčina vzniku prevažnej väčšiny IPCH zostáva aj naďalej neznáma, čo limituje úspešnosť ich liečby (Krištúfek a kol. 2000). Popri problémoch príčiny vzniku IPCH je hlavným problémom skorá diagnostika a monitorovanie aktivity ochorenia. V diagnostike IPCH používame funkčné, zobrazovacie a cytologické vyšetrovacie metódy. Pri podozrení na difúzne intersticiálne postihnutie pľúc patrí štandardná RTG snímka stále k základným vyšetreniam, aj keď zďaleka nie ideálnym. Hoci počítačová tomografia bola revolučným objavom, prvé pokusy o jej využitie v 70. rokoch nenasvedčovali, že by mohla byť nápomocnou v diagnostike difúznych ochorení pľúc. Až ďalšie zlepšenie skenovacej technológie, najmä v zmysle priestorového rozlíšenia a krátkych expozičných časov, umožnilo rozlišovanie jemných normálnych a patologických morfologických detailov pľúc. Nové softvérové vybavenie CT prístrojov umožňuje následné spracovanie CT obrazov postprocesingovými operáciami. Kvantifikácia zmien v pľúcach pomocou HRCT, ale aj iných rádiologických a nerádiologických metód ostáva stále problematická v porovnaní so zobrazením týchto štruktúr. Diagnóza difúzneho pľúcneho ochorenia je v prevažnej miere stanovená pri HRCT vyšetrení rádiodiagnostikom na základe subjektívneho, vizuálneho kvantitatívneho určenia morfologických zmien denzity v pľúcach. Začiatkom 90. rokov minulého storočia bola vyvinutá metóda – kvantitatívna počítačová tomografia pľúc, resp. kvantitatívna histogramová analýza pľúc – QCT pľúc, pľúcna denzitimetria, ktorá zahŕňa nielen samotné HRCT vyšetrenie pľúc so zobrazením pľúcneho parenchýmu, ale aj následné kvantitatívne vyhodnotenie obrazu (kvantitatívna analýza denzít s určením percentuálneho výskytu denzít pri definovaných intervaloch) pomocou špeciálneho softvérového programu (Kalender et al.1994).

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
intersticiálne pľúcne choroby, HRCT kvantitatívna histogramová analýza pľúc, BAL prietoková cytometria

To Top