Menu

Slovenská rádiológia Ročník 2/2010

Diagnostika ložískových lézií pečene kontrastným ultrazvukom

(2/2010) | P. Gindlová(1), V. Belan(1), J. Lackovič(1), Š. Hrušovský(2), M. Žigrai(2), J. Ulický(2), A. Gregušová(2), F. Danninger(3)
1 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava
2 I. interná klinika LF SZU, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava
3 Chirurgická klinika, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava

Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľad o základných princípoch ultrazvuku s použitím kontrastnej látky (CEUS), o charakteristike jednotlivých pečeňových lézií pri kontrastnom ultrazvukovom vyšetrení ako aj našich skúsenostiach s použitím kontrastného ultrazvuku pri diferenciálnej diagnostike pečeňových lézií.

Detail »

Autológna transplantácia kmeňových buniek u pacienta s kritickou končatinovou ischémiou – 12 mesačné sledovanie. Kazuistika

(2/2010) | A. Klepanec(1), I. Vulev(1), T. Balázs(1), R. Bažík(1), M. Mistrík(4), R. Necpal(3), J. Tomka(3), T. Kozlovská(2), J. Maďarič(2)
1 Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH a.s. Bratislava
2 Oddelenie intenzívnej angiológie, NÚSCH a.s. Bratislava
3 Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH a.s. Bratislava
4 Klinika hematológie a transfuziológie, UNB Bratislava

Tento prípad popisuje 47-ročného muža s rok sa nehojacim defektom po amputácii 3. a 5. prsta s nemožnosťou endovaskulárnej alebo chirurgickej revaskularizácie úspešne liečeného intramuskulárnou aplikáciou autológnych kmeňových buniek so zahojením sa defektu a záchranou končatiny 12 mesiacov po zákroku.

Detail »

Prínos včasnej CTA pri hodnotení bezprostredného efektu endovaskulárnej liečby brušnej aneuryzmy (AAA)

(2/2010) | J. Mikuláš, M. Majerčík, A. Klepanec, T. Balázs, R. Bažík, I. Vulev
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR), NÚSCH a.s.

Počas posledných desiatich rokov sa EVAR (endovascular aortic aneurysm repair) stal plnohodnotnou alternatívnou liečbou aneuryziem brušnej aorty (AAA) v porovnaní s radikálnou chirurgickou liečbou otvorenou operáciou.

Detail »

CT koronarografia na NÚSCH a.s.

(2/2010) | M. Majerčík, J. Mikuláš, A. Klepanec, T. Balázs, R. Bažík, P. Chňupa*, V. Fridrich**, I. Vulev
* Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR), *Oddelenie neinvazívnej kardiológie
** Oddelenie intervenčnej kardiológie, NÚSCH a.s., Bratislava

Neustály vývoj nových multidetektorových CT prístrojov spolu s akvizíciou dát za pomoci EKG synchronizácie nám ponúka stále lepšiu možnosť priameho zobrazenia koronárneho riečiska, jeho morfologického stavu a postihnutia v rámci stenotizujúcich ochorení koronárneho riečiska, predovšetkým na aterosklerotickom podklade (coronary artery disease – CAD).

Detail »

Súčasné možnosti endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneuryziem

(2/2010) | I. Vulev, J. Šteňo*, R. Illéš*, A. Klepanec, T. Balázs, R. Bažík, J. Mikuláš, M. Majerčík, I. Olejárová**
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) NÚSCH a.s.,
* NCH klinika FN Bratislava Nem. akad. L. Dérera,
** OAIM NÚSCH a.s.

Intrakraniálne aneuryzma alebo výduť tepny v mozgu predstavuje najčastejšie sa vyskytujúcu výduť tepnového systému vôbec. Subarachnoideálne krvácanie z prasknutej mozgovej výdute často vedie k hemoragickej cievnej mozgovej príhode, s možným poškodením mozgu a smrťou postihnutého.

Detail »

Nový staging karcinómu pľúc – 7. vydanie TNM klasifikácie

(2/2010) | R. Hako(1), H. Haková(2), T. Jurgová(1)
1 Klinika rádiodiagnostiky a NM, LF UPJŠ a UNLP Košice
2 Oddelenie rádiológie, NZZ Košice

Podľa TNM klasifikácie sa hodnotí malobunkový karcinóm, nemalobunkový karcinóm, a bronchopulmonálny karcinoid. VVýhodou zmien v TNM klasifikácii je presnejšie zaradenie pacienta do jednotlivých kategórií a lepší terapeutický prístup.

Detail »

Hodnotenie užitočnosti diagnostických testov (senzitivita, špecificita, pozitívnaa negatívna prediktívna hodnota)

(2/2010) | P. Slezák(1), I. Waczulíková(2)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

V článku sa budeme snažiť zodpovedať otázku, ako môžeme posúdiť užitočnosť daného diagnostického testu (napr. RTG vyšetrenie alebo biopsia). Skutočná prítomnosť, respektíve neprítomnosť ochorenia sa určuje takzvaným zlatým štandardom, t.j. najlepším dostupným testom, ktorý dokáže prítomnosť ochorenia s vysokou pravdepodobnosťou určiť.

Detail »

Diagnostika ložískových lézií pečene kontrastným ultrazvukom

(2/2010) | P. Gindlová(1), V. Belan(1), J. Lackovič(1), Š. Hrušovský(2), M. Žigrai(2), J. Ulický(2), A. Gregušová(2), F. Danninger(3)
1 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava
2 I. interná klinika LF SZU, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava
3 Chirurgická klinika, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava

Autológna transplantácia kmeňových buniek u pacienta s kritickou končatinovou ischémiou – 12 mesačné sledovanie. Kazuistika

(2/2010) | A. Klepanec(1), I. Vulev(1), T. Balázs(1), R. Bažík(1), M. Mistrík(4), R. Necpal(3), J. Tomka(3), T. Kozlovská(2), J. Maďarič(2)
1 Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH a.s. Bratislava
2 Oddelenie intenzívnej angiológie, NÚSCH a.s. Bratislava
3 Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH a.s. Bratislava
4 Klinika hematológie a transfuziológie, UNB Bratislava

CT koronarografia na NÚSCH a.s.

(2/2010) | M. Majerčík, J. Mikuláš, A. Klepanec, T. Balázs, R. Bažík, P. Chňupa*, V. Fridrich**, I. Vulev
* Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR), *Oddelenie neinvazívnej kardiológie
** Oddelenie intervenčnej kardiológie, NÚSCH a.s., Bratislava
To Top