Menu

Slovenská rádiológia Ročník 1/2009

Akútna pankreatitída – prehľad problematiky

(1/2009) | Z. Bilická(1), V. Belan(1), V. Javorka(2), K. Fabianová(2), J. Mištinová(2), M. Bartalošová(2), M. Judinyová(2), Ľ. Jančula(3), E. Janvarsová(2), J. Bilický(2)
1 Rádiodiagnostická klinika ak. Dérera a FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
2 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
3 Gastroenterologická klinika SZU Bratislava
Prednosta: Prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.

Autori v práci rozoberujú výskyt akútnej pankreatitídy, jej príčiny a význam zobrazovacích metód v diagnostike tohto ochorenia.

Detail »

Význam diagnostickej a intervenčnej rádiológie pri riešení Paget-von Schrőtterovho syndrómu

(1/2009) | P. Lesný(1), M. Malík(1), V. Šefránek(2), J. Tomka(2)
1 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Prednosta: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
2 Klinika cievnej chirurgie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
Prednosta: Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.

Paget-von Schrőtterov syndróm je primárna akútna trombóza vena subclavia. Autori uvádzajú jej etiopatogenézu, klinický obraz, rádiologickú diagnostiku a postup pri kombinovanej endovaskulárnej a chirurgickej liečbe.

Detail »

Intravaskulárny ultrazvuk a jeho použitie vo vaskulárnej intervenčnej rádiológii

(1/2009) | A. Klepanec(1), I. Vulev(1), M. Vozár(1), J. Maďarič(2), T. Balázs(1), M. Holomáň(3)
1 Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
2 Oddelenie intenzívnej angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
3 Kardiochirurgická klinika, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Tento prehľadný článok sumarizuje možnosti využitia intravaskulárneho ultrazvuku v diagnostike a samotnej terapii od periférnych ochorení cievneho systému až po ochorenia torakoabdominálnej aorty a naše skúsenosti s touto novou diagnostickou modalitou.

Detail »

Vrodené chyby končatín, terminologické poznámky

(1/2009) | H. Poláček(1), N. Mišovicová(2), K. Zeleňák(1), M. Števík(1), H. Poláček(3), jr.
1 Rádiologická klinika JLF UK a MFN Martin
2 Oddelenie lekárskej genetiky MFN Martin
3 Klinika nukleárnej medicíny JLF UK MFN Martin

Vrodené chyby končatín (VCHK) sa vyskytujú izolovane, alebo ako súčasť systémových abnormalít skeletu, prípadne kombinovaných porúch rôznych tkanív a orgánov. V práci je uvedený stručný prehľad v súčasnosti používanej terminológie vrodených chýb končatín.

Detail »

Lineárne rozmery versus objem? Aká je v skutočnosti výpovedná hodnota lineárnych parametrov?

(1/2009) | L. Ragan(1), I. Waczulíková(2), J. Bilický(3), L. Guller(4), J. Beňuška(4)
1 Institute of Basic Medical Sciences, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway,
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Univerzita Komenského v Bratislave
3 1. Rádiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
4 Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Cieľom štúdie je posúdiť, do akej miery lineárne vzdialenosti odzrkadľujú objem bočných mozgových komôr.

Detail »

Indikácie endovaskulárnej terapie chronických končatinových lézií podľa TASC II.

(1/2009) | M. Malík(1), P. Lesný(1), J. Bilický(1), V. Slezák(2), V. Belan(3)
1 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Prednosta: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
2 Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Primár: MUDr. Viliam Slezák, CSc.
3 Rádiodiagnostická klinika, FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., host. doc.

Neustále zdokonalovanie metód modernej intervenčnej radiológie vedie k rozširovaniu typov lézií vhodných na endovaskulárnu (EV) liečbu pri periférnom artériovom ochorení končatinových tepien (PAO). Cieľom článku je poskytnúť čitateľovi prehľad indikácii endovaskulárnej liečby chronických končatinových lézií podľa Transatlantického konsenzu (2007).

Detail »

Normálne likvorové priestory v MR obraze

(1/2009) | J. Mištinová
I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Prednosta kliniky: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Likvor a likvorom vyplnené priestory spôsobujú na základe pohybu likvoru artefakty v rôznych MR meraniach. Správna interpretácia a základná znalosť jednotlivých sekvencií umožňuje vyhnúť sa falošne pozitívnej interpretácii likvorových priestorov v zmysle prítomnosti patológie.

Detail »

Urogenitálna tuberkulóza – stále aktuálny problém urológa a rádiológa

(1/2009) | M. Obšitník, J. Bilický
Urologické oddelenie FNsP Bratislava
I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava

Tuberkulóza, a teda aj tuberkulóza urogenitálna, ostáva aj na prahu tretieho milénia závažným celosvetovým problémom a na jeho zvládnutie sú vypracované a realizujú sa rozsiahle celosvetové programy (Stop TB Strategy), na ktoré sa vynakladajú veľké objemy finančných prostriedkov.

Detail »

Využití pozitronové emisní tomografie v diagnostice idiopatické retroperitoneální fibrózy – kazuistika

(1/2009) | Z. Řehák(1), P. Němec(2), P. Fabián(3), I. Čapák(4)
1 Oddělení nukleární medicíny, centrum PET, Masarykův onkologický ústav, Brno
2 Revmatologická ambulance II. Interní kliniky, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
3 Oddělení patologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
4 Urologická ambulance, Masarykův onkologický ústav, Brno

Idiopatická retroperitoneální fibróza patří společně se zánětlivým aneurysmatem abdominální aorty a perianeurysmální retroperitoneální fibrózou k chronickým periaortitidám. Chronická periaortitida představuje vzácné onemocnění charakterizované vývojem zánětlivého fibrotizujícího procesu obklopujícího velké cévy a orgány retroperitonea.

Detail »

Poškodenie pútkového systému šliach flexorov – kazuistika

(1/2009) | J. Zajacová, J. Kubicova-Koštálová, M. Fabian, V. Belan
Rádiodiagnostická klinika FNsP Nem. ak. L. Dérera, Bratislava
Klinika chirurgie ruky, Nem. Ružinov, Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h.doc.

Táto kazuistika prezentuje poškodenie pútkového systému šľachy flexorov malíčka. Cieľom práce je poukázať na význam MR vyšetrenia v diagnostike tejto lézie.

Detail »

Akútna pankreatitída – prehľad problematiky

(1/2009) | Z. Bilická(1), V. Belan(1), V. Javorka(2), K. Fabianová(2), J. Mištinová(2), M. Bartalošová(2), M. Judinyová(2), Ľ. Jančula(3), E. Janvarsová(2), J. Bilický(2)
1 Rádiodiagnostická klinika ak. Dérera a FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
2 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
3 Gastroenterologická klinika SZU Bratislava
Prednosta: Prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.

Intravaskulárny ultrazvuk a jeho použitie vo vaskulárnej intervenčnej rádiológii

(1/2009) | A. Klepanec(1), I. Vulev(1), M. Vozár(1), J. Maďarič(2), T. Balázs(1), M. Holomáň(3)
1 Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
2 Oddelenie intenzívnej angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
3 Kardiochirurgická klinika, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Vrodené chyby končatín, terminologické poznámky

(1/2009) | H. Poláček(1), N. Mišovicová(2), K. Zeleňák(1), M. Števík(1), H. Poláček(3), jr.
1 Rádiologická klinika JLF UK a MFN Martin
2 Oddelenie lekárskej genetiky MFN Martin
3 Klinika nukleárnej medicíny JLF UK MFN Martin

Lineárne rozmery versus objem? Aká je v skutočnosti výpovedná hodnota lineárnych parametrov?

(1/2009) | L. Ragan(1), I. Waczulíková(2), J. Bilický(3), L. Guller(4), J. Beňuška(4)
1 Institute of Basic Medical Sciences, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway,
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Univerzita Komenského v Bratislave
3 1. Rádiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
4 Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Indikácie endovaskulárnej terapie chronických končatinových lézií podľa TASC II.

(1/2009) | M. Malík(1), P. Lesný(1), J. Bilický(1), V. Slezák(2), V. Belan(3)
1 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Prednosta: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
2 Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Primár: MUDr. Viliam Slezák, CSc.
3 Rádiodiagnostická klinika, FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., host. doc.

Využití pozitronové emisní tomografie v diagnostice idiopatické retroperitoneální fibrózy – kazuistika

(1/2009) | Z. Řehák(1), P. Němec(2), P. Fabián(3), I. Čapák(4)
1 Oddělení nukleární medicíny, centrum PET, Masarykův onkologický ústav, Brno
2 Revmatologická ambulance II. Interní kliniky, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
3 Oddělení patologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
4 Urologická ambulance, Masarykův onkologický ústav, Brno
To Top