Menu

Slovenská rádiológia Ročník 2/2011

Extrakolonické nálezy zistené pri CT kolonografii symptomatických pacientov

(2/2011) | I. Drahovská(1), F. Nigut(1), M. Zakuciová(2), I. Lazúrová(2), P. Mach(1), L. Gombošová(2)
1 I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UNLP Košice a LF UPJŠ
2 I. interná klinika UNLP Košice a LF UPJŠ

V práci je analyzovaný význam extrakolonických nálezov zistených pri CT kolonografii u symptomatických pacientov a opodstatnenosť intravenóznej aplikácie kontrastnej látky pri tomto vyšetrení.

Detail »

Význam predoperačnej rektálnej sonografie a CT u tumorov rekta

(2/2011) | T. Schnellyová
RDG oddlenie, 1. súkromná nemocnica, a.s. Košice-Šaca

Príčinou vysokej mortality kolorektálneho karcinómu je najmä skutočnosť, že väčšina ochorení sa zachytí až v pokročilom štádiu. Včasná diagnostika spočíva v rektoskopii, kolonoskopii, RTG a CT irigografii, virtuálnej kolonoskopii, sonografickom vyšetrení brucha a endosonografickom vyšetrení rekta.

Detail »

Ruptúra bránice ako následok tupej traumy

(2/2011) | M. Chrenšťová(1), K. Zeleňák(1), J. Hamžík(2), H. Poláček(1)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin
Prednosta: MUDr. Hubert Poláček, CSc.
2 I. chirurgická klinika JLF UK a UNM
Prednosta: m. prof. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

Traumatická ruptúra bránice (TRB) je jedno z najčastejšie prehliadnutých zranení v rámci akútnej fázy nemocničnej starostlivosti.

Detail »

Význam protónovej magnetickej rezonančnej spektroskopie v diagnostike mozgových nádorov

(2/2011) | H. Poláček(1), M. Bittšanský(2), V. Cisáriková(3), K. Zeleňák(1), J. DeRiggo(4), K. Srnková(4), R. Richterová(4)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM, Martin
2 Ústav lekárskej biochémie JLF UK, Martin
3 CT Martin s.r.o., Martin
4 Neurochirurgické oddelenie UNM, Martin

Uvádzame kazuistiku 42-ročnej pacientky s glio­ blastómom, ktorá bola vyšetrená pomocou MR spektroskopie (MRS) pred a po resekčnom operačnom výkone.

Detail »

Neobvyklý divertikel močového mechúra

(2/2011) | Kadlečík, R., Kontaxis, D., Litsa, E., Pavlou, M.
Achillion private hospital, Lemessos, Cyprus

The authors report an unusual case of huge solitary diverticulum of the urinary bladder in a middle age male who presented with chronic dysuria.

Detail »

Mamografický skríning a jeho podmienky na Slovensku – súčasnosť a pohľad do minulosti

(2/2011) | J. Slobodníková(1,2), V. Meluš(1), Z. Krajčovičová(1)
1 Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, FZ TnUAD, Trenčín
2 Rádiologická klinika, s.r.o. Trenčín

Karcinóm prsníka je na Slovensku najčastejšie vyskytujúce sa onkologické ochorenie u žien a súčasne je aj najčastejšou príčinou ich úmrtia na onkologické ochorenie. Skríning ako metóda sekundárnej prevencie jednoznačne vedie k zníženiu incidencie ako aj mortality tohto ochorenia.

Detail »

Racionálny manažment nezhubných lézií prsníka

(2/2011) | J. Slobodníková
Fakulta zdravotníctva, TnUAD Trenčín
Rádiologická klinika s.r.o., Trenčín

Diferenciálna diagnostika ani manažment kontrol či liečby u nezhubných (benígnych) ochorení prsníkanebývajú jednoduché. V prehľadnom článku chceme priblížiť manažment predovšetkým fibroadenómu, ktorý je najčastejšou benígnou léziou v populácii mladších žien. Rovnako sa chceme venovať významu sonografie a jej miestu v pozícii ďalšieho sledovania, významu biopsií a alebo indikácií chirurgického riešenia.

Detail »

Umbilikálne katétre v rádiodiagnostike. Očakávané nálezy, bežné varianty, zvláštne pozície

(2/2011) | M. Široká
I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Dieťa na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti, potrebuje viacero invazívnych postupov, vrátane umiestnenia cievnych katétrov. Úlohou rádiológa je presne určiť pozíciu cievnych katétrov. Neoddeliteľnou súčasťou popisovania novorodeneckej snímky hrudníka je častokrát aj rozpoznanie a presné určenie pozície umbilikálnych katétrov.

Detail »

Odporúčania pre diagnostiku a manažment pacientov s akútnou pľúcnou embóliou

(2/2011) | J. Lackovič
Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akademika L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.

Pľúcna embólia (PE) je pomerne častá naliehavá kardiovaskulárna príhoda. Tieto odporúčania sú zamerané na aktuálne dostupné a overené metodiky stanovenia diagnózy, posúdenia prognózy a určenia liečby PE.

Detail »

Stereotaktická vákuumasistovaná biopsia – zhodnotenie diagnostickej spoľahlivosti

(2/2011) | L. Valkovičová, K. Rauová, V. Lehotská, L. Valkovič
II. Rádiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
Onkologický Ústav Sv. Alžbety, Heydukova 10, Bratislava

Vákuum asistovaná biopsia (VAB) alebo vákuová mamotómia je progresívna metóda, ktorá umožňuje histologizáciu a kompletné odstránenie prsníkovej lézie, ktorej veľkosť nepresahuje 10 mm.

Detail »

Hodnotenie užitočnosti diagnostických testov (Likelihood ratio pozitívneho/negatívneho výsledku testu, Diagnostic Odds ratio, Diagnostic accuracy, Youdenov index)

(2/2011) | P. Slezák(1), I. Waczulíková(2)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Článok nadväzuje na prvú prácu zaoberajúcu sa hodnotením užitočnosti diagnostických testov. V tomto článku zadefinujeme parametre, ktoré sa používajú pri hodnotení výsledkov diagnostických testov a pri porovnávaní výkonnosti rôznych diagnostických testov.

Detail »

Temporomandibulárny kĺb v RTG, CT a MR obraze

(2/2011) | K. Halmová, S. Merdaa, J. Mračna

Bolesti v preaurikulárnej oblasti nie sú v súčasnosti zriedkavou symptomatológiou v našich ambulanciách a pri objasnení príčin týchto bolestí sa čoraz väčší dôraz kladie na ochorenia temporomandibulárnych kĺbov.

Detail »

Chyby a omyly v diagnostike skeletu

(2/2011) | H. Poláček(1), K. Zeleňák(1), V. Cisáriková(2), M. Števík(1)
1 Rádiologická klinika JLF a UNM v Martine
2 CT Martin s.r.o., Martin

Diagnostické omyly tvoria až 40 % medicínskych chýb ako celku. Pre pacienta má najhoršie dôsledky nesprávna diagnóza.

Detail »

Proteus syndróm

(2/2011) | Rákayová, A., Icsó, J.
Rádiodiagnostické odd., NaP Rimavská Sobota

Kazuistika 48.ročného pacienta predstavuje hemihypertrofické postihnutie pravej dolnej končatiny s jej amputáciou pred ukončením puberty, s následným rastom kýpťa, hemihypertrofiu mäkkých častí ľavého predlaktia, syndaktýliu III.-V. prsta ľavej ruky s hypertrofiou článkov prstov.

Detail »

Ruptúra bránice ako následok tupej traumy

(2/2011) | M. Chrenšťová(1), K. Zeleňák(1), J. Hamžík(2), H. Poláček(1)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin
Prednosta: MUDr. Hubert Poláček, CSc.
2 I. chirurgická klinika JLF UK a UNM
Prednosta: m. prof. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

Chyby a omyly v diagnostike skeletu

(2/2011) | H. Poláček(1), K. Zeleňák(1), V. Cisáriková(2), M. Števík(1)
1 Rádiologická klinika JLF a UNM v Martine
2 CT Martin s.r.o., Martin

Proteus syndróm

(2/2011) | Rákayová, A., Icsó, J.
Rádiodiagnostické odd., NaP Rimavská Sobota
To Top