Menu

Viacpočetné malígne gliové nádory mozgu

Sidorová Ľ.(1), Wlachovská B.(2), Belan V.(2), Šteňo J.(1)
1 Neurochirurgická klinika, FNsP L. Dérera, Bratislava
2 Rádiologická klinika, FNsP L. Dérera, Bratislava

Viacpočetné malígne gliómy mozgu patria medzi zriedkavo sa vyskytujúce ochorenia, s incidenciou podľa rôznych autorov od 2,4%-10% zo všetkých gliómov. Podľa charakteristík na CT a MR viacpočetné gliómy rozdeľujeme na multifokálne, kde z primárneho nádorového ložiska sa oddeľujú ďalšie ložiská cez jasné cesty šírenia a multicentrické, samostatné nádorové ložiská rastúce nezávisle vo viac ako jednej lokalite, ktorým chýba jasné vzájomné spojenie a cesta šírenia. Podľa času výskytu nádorových ložísk sa rozdeľujú na skoré – synchrónne a neskoré - metachrónne. Na Neurochirurgickej klinike FNsP L. Dérera v Bratislave sme v rokoch 2001-2002 operovali 109 pacientov s malígnymi gliovými nádormi mozgu. Z toho bolo 8 pacientov s nálezom viacpočetných malígnych gliómov, čo tvorí 7%.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
viacpočetné gliómy, multicentrické gliómy, multifokálne gliómy.

To Top