Menu

Nobelove ceny za magnetickú rezonanciu

V. Belan
Rádiodiagnostická klinika, FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera

Nobelov výbor pri Karolínskom inštitúte dňa 6. októbra 2003 sa rozhodol udeliť Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu za rok 2003 Paulovi C. Lauterburovi a Petrovi Mansfieldovi za ich objavy týkajúce sa zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRI- magnetic resonance imaging).

V tlačovej správe výboru sa uvádza nasledovné: Zobrazovanie ľudských orgánov je veľmi dôležité pre diagnostiku, liečbu a sledovanie. Tohoroční laureáti Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu vykonali základné objavy týkajúce sa využitia magnetickej rezonancie na vizualizáciu rozličných štruktúr. Tieto objavy viedli k vývoju moderného zobrazovania magnetickou rezonanciou, čo predstavuje prielom v lekárskej diagnostike a výskume.

Jadrá atómov v silnom magnetickom poli rotujú s frekvenciou, ktorá závisí na sile magnetického poľa. Ich energia sa môže zvýšiť ak absorbujú vysokofrekvenčné vlny rovnakej frekvencie (rezonancia). Keď sa jadrá atómov vrátia na ich pôvodnú energetickú hladinu, emitujú sa rádiové vlny. Tieto objavy o jave nukleárnej magnetickej rezonancii boli odmenené udelením Nobelovej ceny za fyziku v roku 1952. V nasledujúcich rokoch magnetická rezonancia (MR) bola hlavne používaná na štúdium chemických štruktúr substancií. Začiatkom 70. rokov tohoroční laureáti urobili pionierske objavy, ktoré neskôr viedli k aplikovaniu MR v lekárskom zobrazovaní. Paul Lauterbur objavil možnosť tvorby dvojdimenzionálnych obrazov zavedením gradientov do magnetického poľa. Analýzou charakteristík emitujúcich rádiových vĺn sa môže determinovať ich pôvod. Toto umožnilo tvorbu obrazov štruktúr, ktoré nie je možné zobrazovať inými metódami. Peter Mans?eld ďalej zlepšoval využitie gradientov v magnetickom poli. Ukázal, že signály môžu byť matematicky analyzované, čo umožnilo vyvinúť použiteľnú zobrazovaciu techniku. Tiež ukázal aké extrémne rýchle zobrazovanie je dosiahnuteľné s veľmi rýchlymi variáciami gradientov (echo-planar scanning). Táto technika sa začala využívať v medicíne o jedno desaťročie neskôr. Magnetická rezonancia (MR) je dnes rutinnou metódou v lekárskej diagnostike, prvé MR zariadenia boli dostupné začiatkom 80. rokov, v roku 2002 sa vo svete používalo asi 22 000 MR zariadení. Celosvetovo sa vykoná viac ako 60 miliónov MR vyšetrení za jeden rok a metóda sa ďalej vyvíja.

To Top