Menu

Syndróm hereditárneho karcinómu prsníka a vaječníkov – HBOC

Adžemović E.1, Bartalosová M.1, Kurčinová S.1, Paulovičová A.1, Lehotská V.2
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB – pracovisko Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava 2 II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

Karcinóm (Ca) prsníka je najčastejšou malignitou u žien. Jeho incidencia má stúpajúcu tendenciu. V roku 2018 bola celosvetová incidencia 2,089 milióna prípadov, čo je v po-rovnaní s rokom 2012 (1,671 milióna) nárast až o 2 5 %. Zároveň došlo aj k 20 % nárastu mortality (1). Priemer-né riziko vzniku karcinómu prsníka je 12,5 %, karcinómu ovárií 4 – 5 %. Riziko vzniku týchto ochorení stanovené pre slovenskú populáciu je pri karcinóme prsníka 8-10 % a ovárií 2 %. Približne 5 – 10 % karcinómov prsníka je podmienených hereditárne – vzniká na podklade zdedenej mutácie génov. Táto prehľadová práca rozoberá jednotlivé hereditárne formy karcinómu prsníka. Zároveň sa opiera o odporúčania uvedené v Odbornom usmernení Minister-stva zdravotníctva Slovenskej Republiky o štandardizácii genetickej diagnostiky syndrómu hereditárneho karcinómu prsníka a ovárií (2).

To Top