Menu

Riešenie tandemových lézií pri náhlej ischemickej cievnej mozgovej príhode

M. Malík1, P. Šiarnik 2, V. Javorka1, Mižičková M.1, P. Mikula1, S. Páleník1, J. Bilický1, P. Turčáni2
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava
2 I. neurologická klinika LFUK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Oklúzia veľkej intrakraniálnej tepny prednej cirkulácie so súčasnou závažnou stenózou alebo oklúziou ipsilaterálne-ho extrakraniálneho úseku karotickej tepny sa vyskytuje u Otázka akútnej implantácie stentu do extrakra-niálnej lézie a s ňou súvisiacej optimálnej antiagregačnej liečby ostáva stále nejasná. Cieľom nášho článku bolo po-dať prehľad súčasných poznatkov o možnostiach riešenia týchto obzvlášť závažných a bez adekvátnej liečby prog-nosticky nepriaznivých lézií.

To Top