Menu

Akútne skrótum u disimulujúceho pacienta – kazuistika

Kundisová A.1, Vaňatka R.1, Štefunková N.1
1 Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Uvádzame prípad 17-ročného pacienta, ktorý bol pre bo-lesti brucha počas 14 dní opakovane ambulantne vyšet-rený chirurgom, pediatrom a rádiológom bez stanovenia definitívnej diagnózy. Ako sa neskôr ukázalo, príčinou týchto bolestí brucha boli zápalové zmeny v oblasti skró-ta, ktoré pacient zamlčal. Bolesti skróta pacient negoval aj na začiatku USG-vyšetrenia, ktoré nakoniec preukázalo zápalové zmeny v tejto oblasti, a ktoré stanovením diagnó-zy umožnilo cielenú a kauzálnu liečbu skutočnej príčiny pacientových ťažkostí. Pre disimuláciu symptómov z ob-lasti skróta a pre nejednoznačnosť anamnestických údajov o dĺžke trvania týchto ťažkostí však bolo nutné operačnou revíziou vylúčiť možnosť torzie semenníka. Aj na základe uvedených skúseností je potrebné zdôrazniť, že v prípa-de nešpecifických bolestí brucha (najmä v dolných bruš-ných kvadrantoch a pri ich nejasnej príčine u pubertálnych a adolescentných chlapcov) by klinické vyšetrenie genitálu nemalo byť podceňované.

To Top