Menu

Adrenálna hemorágia u novorodencov

Vaňatka R.1, Kundisová A.1, Mičušíková P.2, Hroncová J.2, Štefunková N.1,
Poláková Mištinová J.1
1 I. Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Krvácanie do nadobličiek v novorodeneckom veku (adre-nálna hemorágia u novorodencov – AHN) v súčasnosti už nemožno považovať za extrémne zriedkavý nález – a to najmä vďaka širokému používaniu ultrazvukového (USG) vyšetrenia (na Slovensku najmä v rámci USG-skríningu obličiek u novorodencov). V minulosti bola táto diagnóza zisťovaná len pomerne zriedka – keďže v tom období išlo najmä o symptomatických novorodencov, ktorých až dané príznaky dávali dôvod na realizáciu vyšetrenia. Väčšina pacientov s AHN je však bez klinických príznakov, keď-že krvácanie je zvyčajne obmedzené len na fetálnu časť kôry nadobličky (ktorá v perinatálnom období postupne stráca svoju funkciu, vo včasnom postnatálnom období prirodzene atrofuje a vymizne približne do jedného roka života). Adrenálna insuficiencia sa preto u novorodencov s AHN (na rozdiel od adrenálnej hemoragie v neskoršom období života) objavuje len veľmi zriedkavo a AHN má celkovo veľmi dobrú prognózu. Najčastejšími klinickými príznakmi AHN býva hypotónia, letargia, vracanie, pretr-vávajúci ikterus, anémia, slabý perorálny príjem, hmatná abdominálna masa, prípadne hematóm skróta. V rámci di-ferenciálno-diagnostických úvah je potrebné myslieť naj-mä na možnosť neuroblastómu. Základnou zobrazovacou metódou v diagnostike AHN a aj pri následnom sledovaní týchto pacientov je sonografia.

To Top