Menu

Parciálna embolizácia sleziny v liečbe hypersplenizmu

Haršány J.(1), Kudlová D.(3), Husťák R.(3,4), Klepanec A.(1,2)
1 Rádiologická klinika FN Trnava
2 IFBLR Piešťany, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
3 Interná klinika FN Trnava
4 Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, Trnavská univerzita v Trnave

V tejto kazuistike prezentujeme prípad 52-ročnej pacientky hospitalizovanej so závažnou anémiou a trombocytopéniou pri známej primárnej biliárnej cirhóze heparu Child-Pugh A. Počas hospitalizácie vyhodnotená ako príčina závažnej trombocytopénie hyperslepnizmus. Vzhľadom na celkový stav pacientky a pridružené komorbidity bola metódou voľby zvolená liečba pomocou parciálnej embolizácie sleziny. Niekoľko dní po výkone došlo k úprave hladiny trombocytov, hemoglobínu, koagulačných parametrov ako aj k celkovému zlepšeniu klinického stavu pacientky. Pri ročnej kontrole pretrváva dobrá klinická odpoveď jako aj výrazné zmenšenie veľkosti sleziny na USG vyšetrení.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
hypersplenizmus – splenektómia – parciálna embolizácia sleziny

To Top