Menu

Paliatívna endovaskulárna embolizácia nádorov obličiek a jej vplyv na zastavenie hematúrie

V. Javorka, M. Mižičková, S. Páleník, M. Malík, H. Vlasáková, J. Bilický
Rádiologická klinika LF UK, SZU a UN Bratislava

ÚVOD:
Paliatívna endovaskulárna embolizácia nádorov obličiek je už niekoľko desaťročí využívaná intervenčná rádiologická technika, ktorá zlepšuje kvalitu života u pacientov s pokročilým inoperabilným a neresekovateľným nádorom obličky.

CIEĽ:
Cieľom práce je vyhodnotiť bezprostrednú efektívnosť paliatívnej embolizačnej liečby makroskopickej hematúrie pri pokročilých tumoroch obličiek. V článku sú tiež zhrnuté základné poznatky o transkatétrovej renálnej arteriálnej embolizácii.

METÓDY A PACIENTI:
Celkovo bolo retrospektívne vyhodnotených 23 embolizačných výkonov u 18 pacientov s konzervatívne nezvládnuteľnou hematúriou. Hodnotený bol bezprostredný efekt výkonu z hľadiska zastavenia makroskopickej hematúrie.

VÝSLEDKY:
K bezprostrednému zastaveniu makroskopickej hematúrie došlo u 14 z 18 pacientov, resp. pri 19 z 23 embolizačných výkonov (83 %). U 3 pacientov, resp. u 3 z 23 výkonov (13 %) pretrvávala makroskopická hematúria aj po zákroku. U jedného pacienta (4 %) došlo k úmrtiu po 6 dňoch a pacient bol z hľadiska zastavenia hematúrie nehodnotiteľný. Traja pacienti, u ktorých bol dosiahnutý bezprostredný efekt zastavenia hematúrie, vyžadovali neskoršiu re-embolizáciu pre recidívu krvácania. Závažné komplikácie, prípadne exitus v súvislosti s embolizačným výkonom sme nezaznamenali. ZÁVER: Paliatívna endovaskulárna embolizácia tumorov obličiek je bezpečnou, účinnou a minimálne invazívnou metódou paliácie lokálnych symptómov pokročilého ochorenia, ktorá zvyšuje kvalitu života u pacientov v terminálnom štádiu onkologického ochorenia.

Kľúčové slová: Embolizácia renálnych artérií, hematúria, inoperabilný tumor obličky, paliatívna endovaskulárna terapia.

To Top