Menu

Elastofibroma dorsi

V. Javorka, H. Vlasáková, M. Mižičková, S. Páleník, M. Malík, J. Bilický
Rádiologická klinika LF UK, SZU a UN Bratislava

ÚVOD:
Elastofibróm je zriedkavý benígny mäkkotkanivový tumor nejasnej etiológie s charakteristickou lokalizáciou a obrazom v rádiologických modalitách. Vyskytuje sa častejšie u žien a vo vyšších vekových skupinách. Prvýkrát bol popísaný v roku 1961 O. Jarvim a E. Saxenom (1).

CIEĽ:
Cieľom práce je poukázať na možnosti náhodného výskytu danej lézie.

MATERIÁL A METÓDY:
Na našom pracovisku bolo retrospektívne vyhodnotených 661 CT vyšetrení hrudníka vykonaných za obdobie máj 2013 – máj 2014.

VÝSLEDKY:
Elastofibróm sa vyskytol u 15 pacientov, z toho bolo 11 žien a 4 muži, vekový priemer v čase diagnózy bol 80 rokov vo vekovom rozmedzí 52 – 93 rokov.

ZÁVER:
V diferenciálnej diagnostike mäkkotkanivových tumorov so špecifickou lokalizáciou a vzhľadom by mal byť elastofibróm považovaný za najpravdepodobnejšiu diagnózu. Vďaka svojmu benígnemu charakteru by sa malo pristupovať k resekcii tumoru len u symptomatických pacientov.

Kľúčové slová: Elastofibróm, CT vyšetrenie.

To Top