Menu

Slovak Radiology Journal Volume

Extracolonic findings on CT colonography in symptomatic patients

() | I. Drahovská(1), F. Nigut(1), M. Zakuciová(2), I. Lazúrová(2), P. Mach(1), L. Gombošová(2)
1 I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UNLP Košice a LF UPJŠ
2 I. interná klinika UNLP Košice a LF UPJŠ

The paper is an analysis of the consequences of the extracolonic findings identified on CT colonography examination of symptomatic patients and the validity of the intravenous application of contrast medium in this examination.

Show article »

Importance of preoperative rectal ultrasound and CT in rectal tumors

() | T. Schnellyová
RDG oddlenie, 1. súkromná nemocnica, a.s. Košice-Šaca

The reason of high mortality of colorectal carcinoma is above all the fact, that majority of diseases are detected in progressive stage. Early diagnostics consists in rectoscopy and colonoscopy, X-ray and CT irigography, virtual colonoscopy, USG examination of abdomen and endosonographic examination of rectum.

Show article »

Rupture of the diaphragm following blunt trauma

() | M. Chrenšťová(1), K. Zeleňák(1), J. Hamžík(2), H. Poláček(1)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin
Prednosta: MUDr. Hubert Poláček, CSc.
2 I. chirurgická klinika JLF UK a UNM
Prednosta: m. prof. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

Traumatická ruptúra bránice (TRB) je jedno z najčastejšie prehliadnutých zranení v rámci akútnej fázy nemocničnej starostlivosti.

Show article »

Importance of proton magnetic resonance spectroscopy in diagnosis of brain tumors

() | H. Poláček(1), M. Bittšanský(2), V. Cisáriková(3), K. Zeleňák(1), J. DeRiggo(4), K. Srnková(4), R. Richterová(4)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM, Martin
2 Ústav lekárskej biochémie JLF UK, Martin
3 CT Martin s.r.o., Martin
4 Neurochirurgické oddelenie UNM, Martin

We present a case of 42-year old patient with high-grade glioblastoma examined using MR spectroscopy (MRS) in addition to MR imaging before and after surgery.

Show article »

Unusual diverticulum of urinary bladder

() | Kadlečík, R., Kontaxis, D., Litsa, E., Pavlou, M.
Achillion private hospital, Lemessos, Cyprus

The authors report an unusual case of huge solitary diverticulum of the urinary bladder in a middle age male who presented with chronic dysuria.

Show article »

Mammographic screening and its conditions in Slovakia – current state and a look back

() | J. Slobodníková(1,2), V. Meluš(1), Z. Krajčovičová(1)
1 Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, FZ TnUAD, Trenčín
2 Rádiologická klinika, s.r.o. Trenčín

Karcinóm prsníka je na Slovensku najčastejšie vyskytujúce sa onkologické ochorenie u žien a súčasne je aj najčastejšou príčinou ich úmrtia na onkologické ochorenie. Skríning ako metóda sekundárnej prevencie jednoznačne vedie k zníženiu incidencie ako aj mortality tohto ochorenia.

Show article »

Rational management of benign breast lesions

() | J. Slobodníková
Fakulta zdravotníctva, TnUAD Trenčín
Rádiologická klinika s.r.o., Trenčín

Diferenciálna diagnostika ani manažment kontrol či liečby u nezhubných (benígnych) ochorení prsníkanebývajú jednoduché. V prehľadnom článku chceme priblížiť manažment predovšetkým fibroadenómu, ktorý je najčastejšou benígnou léziou v populácii mladších žien. Rovnako sa chceme venovať významu sonografie a jej miestu v pozícii ďalšieho sledovania, významu biopsií a alebo indikácií chirurgického riešenia.

Show article »

Umbilical catheters in radiodiagnostics. Expected findings, usual variants, peculiar positions

() | M. Široká
I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Umbilical catheters are commonly used in the neonatal intensive care setting. A chest radiograph is the most frequently obtained image in the neonatal intensive care unit. One reason for obtaining chest radiographs is to check the position of vascular catheters. Radiologists must be able to correctly localize the tip of a vascular catheter to avoid vascular catheter-related complications.

Show article »

Stereotactic vacuum assisted biopsy – assessment of diagnostic accuracy

() | L. Valkovičová, K. Rauová, V. Lehotská, L. Valkovič
II. Rádiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
Onkologický Ústav Sv. Alžbety, Heydukova 10, Bratislava

Vákuum asistovaná biopsia (VAB) alebo vákuová mamotómia je progresívna metóda, ktorá umožňuje histologizáciu a kompletné odstránenie prsníkovej lézie, ktorej veľkosť nepresahuje 10 mm.

Show article »

Evaluating the efficacy of diagnostic tests (Likelihood ratio of positive/negative test result, Diagnostic Odds ratio, Diagnostic accuracy, Youden index)

() | P. Slezák(1), I. Waczulíková(2)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Článok nadväzuje na prvú prácu zaoberajúcu sa hodnotením užitočnosti diagnostických testov. V tomto článku zadefinujeme parametre, ktoré sa používajú pri hodnotení výsledkov diagnostických testov a pri porovnávaní výkonnosti rôznych diagnostických testov.

Show article »

Temporomandibular joint in X-ray, CT and MR imaging

() | K. Halmová, S. Merdaa, J. Mračna

Bolesti v preaurikulárnej oblasti nie sú v súčasnosti zriedkavou symptomatológiou v našich ambulanciách a pri objasnení príčin týchto bolestí sa čoraz väčší dôraz kladie na ochorenia temporomandibulárnych kĺbov.

Show article »

Chyby a omyly v diagnostike skeletu

() | H. Poláček(1), K. Zeleňák(1), V. Cisáriková(2), M. Števík(1)
1 Rádiologická klinika JLF a UNM v Martine
2 CT Martin s.r.o., Martin

Diagnostické omyly tvoria až 40 % medicínskych chýb ako celku. Pre pacienta má najhoršie dôsledky nesprávna diagnóza.

Show article »

Proteus syndroma

() | Rákayová, A., Icsó, J.
Rádiodiagnostické odd., NaP Rimavská Sobota

Kazuistika 48.ročného pacienta predstavuje hemihypertrofické postihnutie pravej dolnej končatiny s jej amputáciou pred ukončením puberty, s následným rastom kýpťa, hemihypertrofiu mäkkých častí ľavého predlaktia, syndaktýliu III.-V. prsta ľavej ruky s hypertrofiou článkov prstov.

Show article »

Rupture of the diaphragm following blunt trauma

() | M. Chrenšťová(1), K. Zeleňák(1), J. Hamžík(2), H. Poláček(1)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin
Prednosta: MUDr. Hubert Poláček, CSc.
2 I. chirurgická klinika JLF UK a UNM
Prednosta: m. prof. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

Chyby a omyly v diagnostike skeletu

() | H. Poláček(1), K. Zeleňák(1), V. Cisáriková(2), M. Števík(1)
1 Rádiologická klinika JLF a UNM v Martine
2 CT Martin s.r.o., Martin

Proteus syndroma

() | Rákayová, A., Icsó, J.
Rádiodiagnostické odd., NaP Rimavská Sobota
To Top