Menu

COVID-19 – interpretácia rádiologických obrazov v kontexte aktuálnych vedomostí

Juskanič D.1, Berecová Z.2, Poláková Mištinová J.3, Pátrovič L.1, Koprda T.1, Piesecká Ľ.4

Zlatým štandardom v diagnostike ochorenia COVID-19 je
dôkaz prítomnosti vírusu SARS CoV-2 pomocou polymerázovej
reťazovej reakcie (PCR). RTG snímka hrudníka
nie je vhodná pre iniciálnu diagnostiku COVID-19 kvôli
jej nízkej diagnostickej presnosti. CT nie je metódou prvej
voľby ani skríningovou metódou pre diagnostiku COVID-
19, najmä z dôvodu pomerne nízkej špecificity. Nízka
špecificita CT v praxi znamená morfologické prieniky
s inými pľúcnymi infekčnými aj neinfekčnými ochoreniami.
CT má význam pri diagnostike v priebehu ochorenia
alebo podozrení na komplikácie, respektíve ako závažný
vedľajší nález iných ochorení vyžadujúcich akútnu CT
diagnostiku, preto je dôležité porozumieť CT obrazom
pľúc u pacientov s ochorením COVID-19, poznať typické
znaky a distribúciu zmien a správne interpretovať obrazy
pneumónie pri tomto ochorení v klinickom, laboratórnom
a časovom kontexte.
Písomná interpretácia by mala okrem popisu charakteristických
zmien obsahovať aj popis ostatných kardio-pulmonálnych
komorbidít a konštatovanie, či sa jedná o obraz
suspektný alebo nesuspektný z prítomnosti COVID-19.
CT vyšetrenie je možné vykonať jedine za predpokladu,
z?e pracovisko ma? zabezpečený najvyšší stupeň ochrany.
Nevyhnutnosťou je dohoda a koordinácia s indikujúcim
lekárom. Medziodborová spolupráca a snaha o vzájomné
porozumenie je obzvlášť v krízových situáciách kľúčom
k správnemu manažmentu a zvyšuje pravdepodobnosť
úspešného vyliečenia pacienta.
Kľúčové slová: COVID-19, CT, RTG, pneumónia,
diagnostická presnosť, senzitivita, špecificita, opacita
mliečneho skla

To Top