Menu

Aktuality v CT koronarografii

Ondrejkovič M.1, Lukáč M.1, Čambál D.2, Klepanec A.1

Ischemická choroba srdca (ICHS) je ochorenie a najvyššou
mierou morbidity a mortality celosvetovo. Zlatým štandardom
v diagnostike ICHS bola dlhé roky invazívna koronarografia.
CT koronarografia je neinvazívna zobrazovacia
modalita na hodnotenie koronárnej anatómie a patológií.
Vďaka technologickému pokroku je dnes CT koronarografia
dostupné, rýchle a presné vyšetrenie s nízkou radiačnou
záťažou. Toto vyšetrenie sa vyznačuje vysokou senzitivitou
a diagnostickou presnosťou v porovnaní s invazívnou koronarografiou.
CT koronarografia poskytuje presné zobrazenie
anatómie a morfológie koronárneho riečiska, okrem
toho dokáže zhodnotiť aj zloženie a rozsah aterosklerotických
plátov. Podľa najnovších odporúčaní Európskej
kardiologickej spoločnosti (ESC) z roku 2019 je CT koronarografia
metódou voľby u symptomatických pacientov
s podozrením na ICHS. Hlavná sila CT koronarografie spočíva
predovšetkým v schopnosti vylúčiť prítomnosť ICHS,
preto môže byť využitá u pacientov s chronickým ochorením,
ako aj u pacientov v akútnom stave. V roku 2016 bol
uvedený klasifikačný systém CAD-RADS, ktorého cieľom
je priniesť štandardizáciu do popisovania a hodnotenia CT
koronarografických vyšetrení, ako aj zlepšiť komunikáciu
medzi popisujúcim a odosielajúcim lekárom. CAD-RADS
klasifikácia takisto poskytuje možnosti stratifikácie pacientov
na základe závažnosti stenózy s následným návrhom
ďalšieho manažmentu a liečby. Cieľom tohto článku je poskytnúť
prehľad o aktualitách v CT koronarografii.
Kľúčové slová: ischemická choroba srdca, CT koronarografia,
CAD-RADS, 2019 ESC odporúčania.

To Top