Menu

Zobrazovacie metódy v diagnostike karcinómu žalúdka

K. Fillová
II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA Bratislava

Karcinóm žalúdka je druhá najčastejšia malignita vo svete. V Ázii tvorí karcinóm žalúdka 31 % všetkých malignít u mužov a 22 % u žien. Avšak agresívne skríningové programy majú dopad na skoršie diagnostikovanie karcinómu žalúdka, v potenciálne kurabilnom štádiu. Aj s použitím moderných diagnostických a terapeutických metód, iba 10 % pacientov dosahuje 5. ročné prežívanie /1/. Zvyšovanie doby prežívania pacientov možno dosiahnuť skorou diagnózou, modifikovanými terapeutickými stratégiami, ktoré závisia od histologického typu tumoru, lokality, štádia ochorenia v čase prezentácie a fyziologického stavu pacienta. Významná je úloha endoskopie, endoskopickej sonografie, multidetektorovej výpočtovej tomografie, magnetickej rezonancie a pozitrónovej emisnej tomografie v diagnóze, liečbe, stagingu a sledovaní pacientov s diagnózou karcinómu žalúdka.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
Kľúčové slová: karcinóm žlaúdka, diagnostika, CT, magnetická rezonancia

To Top