Menu

Mezenteriálna ischémia

D. Martinková, D. Kuliková, I. Haluzová
Rádiologická klinika LFUK, SZU UN Bratislava, pracovisko Ružinov

Mezenteriálna ischémia (MI) je závažné ochorenie, ktorého prevalencia stúpa s vekom. Cieľom tohto článku je zdôrazniť dôležitosť včasnej a správnej diagnostiky MI, ktorá signifikantne zlepšuje prognózu pacienta. V tejto práci sú zahrnuté dve kazuistiky, ktoré mali následkom neskorej diagnostiky, prípadne nesprávneho terapeutického postupu po stanovení diagnózy fatálny priebeh.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
mezenteriálna ischémia, embólia, trombóza, kolaterálny obeh.

To Top