Menu

Gamagrafia skeletu a detekcia kostných metastáz karcinómu prostaty: analýza vyšetrení realizovaných v rokoch 2009 – 2011 a prehľad komparatívnych štúdií

D. Svoradová(1), D. Cích(2), M. Bartovic(2), B. Balogová(1,2)
1 Lekárska fakulta UK Bratislava
2 Klinika nukleárnej medicíny OÚSA a LFUK, Bratislava

ÚVOD:
Gamagrafia skeletu je dobre etablovanou metódou detekcie kostných metastáz karcinómu prostaty (KP) zobrazujúcou kostnú reakciu na nádorovú masu. O klinickom význame vyšetrenia v kontexte ostatných dostupných metód možno uvažovať aj na základe vývoja požiadaviek na vyšetrenie v čase.

CIEĽ:
Cieľom práce bolo retrospektívne zhodnotiť klinický význam gamagrafie skeletu pri KP v kontexte ostatných dostupných vyšetrovacích metód formou analýzy vývoja požiadaviek na vyšetrenie počas troch po sebe nasledujúcich rokov. Cieľom práce nebolo hodnotenie diagnostických parametrov gamagrafie skeletu, ich výsledky z komparatívnych štúdií s ostatnými zobrazovacími metódami sú diskutované v osobitnej časti.

METÓDY:
Počas 12 štvrťrokov od 01/2009 do 12/2011 boli analyzované požiadavky na gamagrafiu skeletu pri KP. V prípade dostupnosti boli zo žiadanky analyzované: klinická situácia, v ktorej bolo vyšetrenie realizované, aktuálna hodnota PSA a iniciálna hodnota Gleasonovho skóre. Zo záveru vyšetrenia bolo hodnotené, či išlo o negatívny, nejednoznačný alebo pozitívny nález pre metastatické postihnutie skeletu.

VÝSLEDKY:
Realizovaných bolo 720 vyšetrení u 490 pacientov vo veku 43 – 90 rokov. V rámci jednotlivých štvrťrokov boli zaznamenané signifikantné výkyvy počtu vyšetrení (p = 0,002), medziročne však išlo len o minimálny pokles ich celkového počtu. U 74 % pacientov bolo realizované jedno, u 16 % pacientov 2 a u 10 % pacientov viac ako 3 vyšetrenia (3 až 7). V 58 % prípadov šlo o prvé vyšetrenie. Sérová hladina PSA bola v čase vyšetrenia signifikantne vyššia pri iniciálnom stagingu ako v ostatných klinických situáciách (p < 0,001). Pri 61 % vyšetrení (u 60 % pacientov) bola iniciálna hodnota Gleasonovho skóre >7 a bola signifikantne vyššia v prípade pozitívnych ako negatívnych nálezov (p = 0,0007), a podobne aj PSA (p < 0,001). Celkovo bolo zaznamenaných 60% negatívnych, 20 % nejednoznačných a 20% pozitívnych nálezov.

ZÁVER:
Počas troch konsekutívnych rokov nedošlo k významnému poklesu počtu gamagrafíí skeletu, ktorá podľa výsledkov komparatívnych štúdií už v súčasnosti nie je najsenzitívnejšou metódou na detekciu kostných metastáz KP, v našich podmienkach je však zatiaľ jedinou dostupnou rutinnou funkčnou zobrazovacou metódou nukleárnej medicíny v tejto indikácii.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
karcinóm prostaty, gamagrafia skeletu, PET/CT, Gleasonovo skóre, PSA

To Top