Menu

Preventívna sonografia prsníkov u mladých žien Má zmysel?

Behúnová Z.
Jessenius – diagnostické centrum a.s., Nitra
Prezentované na mamodiagnostickej konferencii Chyby a omyly v mamodiagnostike v Trenčíne 6.12.2019

Karcinóm prsníka je najčastejším malígnym ochorením
žien, postihujúci najmä postmenopauzálne ženy. Ochorenie
možno vo veľkej časti prípadov zachytiť mamografiou
ešte v asymptomatickom štádiu, s následným zlepšením
prognózy ochorenia, čo viedlo k zavedeniu populačného
mamografického skríningu vo veľkej časti vyspelých krajín
sveta, od r. 2019 sa tento skríning rozbieha aj v Slovenskej
republike. Vo väčšine krajín sa mamografický skríning
realizuje v cieľovej skupine žien vo veku 50 – 69 rokov,
v ktorej je výskyt ochorenia i schopnosť jeho mamografického
záchytu najvyššia. V mladších vekových skupinách
žien je však situácia odlišná, karcinóm prsníka sa u nich
vyskytuje podstatne menej často, s rýchlejším priebehom
a problematickejšou diagnostikou. V mladej fertilnej žľaze
má totiž mamografia zníženú senzitivitu a sonografia zas
vysokú falošnú pozitivitu, pre veľký výskyt benígnych,
hormonálne podmienených ložiskových zmien, ktoré sa
morfologicky môžu prekrývať s malignitou. Výsledkom
sonografickej prevencie je nárast počtu doplňujúcich vyšetrení,
biopsií a skorších kontrol benígnych lézií na potvrdenie
ich benignity. To má negatívny dopad na psychiku
žien i nákladovú efektivitu takéhoto preventívneho programu,
nespĺňa požadované kritérium dostatočnej prevahy
benefitov nad rizikami, pre jednotlivca i populáciu. Z uvedených
dôvodov väčšina odborných spoločností a expertov
nedoporučuje rutinný skríning karcinómu prsníka u mladých
asymptomatických žien priemerného rizika pod 40
rokov, pretože nie je efektívny, nevedie k želanému poklesu
mortality a naopak vedie k neúmernej jatrogenizácii
zdravých žien.

To Top