Menu

Complications in connection with probing and instrumental manipulation of uterine arteries during embolisation of uterine myomas

V. Javorka, M. Mižičková, M. Malík, M. Redecha(*), J. Bilický
Rádiologická klinika LF UK, SZU a UN Bratislava
* II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK, SZU a UN Bratislava

ÚVOD:
Embolizácia uterinných artérií (UAE) sa stala akceptovanou metódou liečby myómov uteru. Ako každá liečebná procedúra aj UAE má svoje peri-procedurálne, skoré a neskoré komplikácie.

CIEĽ:
Autori zverejňujú vlastné skúsenosti s komplikáciami a problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vykonávaní embolizačného výkonu, a to konkrétne v súvislosti so sondážou uterinných artérií, manipuláciou makroinštrumentáriom a mikroinštrumentária v a. iliaca interna a v uterinných artériách.

MATERIÁL A METÓDY:
Celkovo bolo retrospektívne zhodnotených 152 embolizácií u 151 pacientiek za obdobie od júla 2007 do septembra 2013.

VÝSLEDKY:
Ako komplikácie boli hodnotené a sledované nepoľavujúce spazmy uterinných artérií, ktoré znemožnili vykonať obojstrannú embolizáciu, ďalej išlo o perforáciu uterinnej artérie a disekciu tepny. Zriedkavo nebolo možné vykonať obojstrannú embolizáciu pre nepriaznivé anatomické pomery – problematický, výrazne vinutý odstup uterinnej artérie alebo embolizácia bola problematická pre predembolizačné poranenie uterinnej artérie s jej uzáverom. V tejto práci neboli hodnotené všeobecné komplikácie angiografie a postprocedurálne komplikácie.

ZÁVER:
Ako každý intervenčný výkon aj UAE má svoje komplikácie a úskalia, s ktorými je potrebné počítať. Viaceré komplikácie sú bežné a pomerne časté, napr. menej výrazné spazmy, menšie perforácie a nemajú vplyv na technický úspech výkonu. Môžu sa však vyskytnúť aj komplikácie, ktoré z hľadiska integrity pacienta nie sú dôležité – výrazné nepoľavujúce spazmy alebo nepriaznivé anatomické pomery, ktoré ale vedú k technickému neúspechu výkonu.

To Top