Menu

Hypertrofická pylorostenóza

Vaňatka R.1, Kundisová A.1, Birková K.2, Bezeková M.2, Poláková Mištinová J.1
1 I. Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Popisujeme kazuistiku novorodenca s jeden deň trvajúcim prúdovitým vracaním, u ktorého bola vo veku 25 dní života sonograficky diagnostikovaná hypertrofická pylorostenóza (HPS), ktorá bola následne operačne potvrdená a riešená. Zároveň prikladáme prehľad problematicky zobrazovacej diagnostiky HPS.

To Top